100 много често задавани въпроси относно последните времена

1. Защо е важно да изучаваме последните времена и книгата Откровение?
Изучаването на това, което Библията има да каже относно бъдещето, ни дава възможност да бъдем победоносни в любов и сила през най-славното и трудно време в историята. Това ни подготвя да бъдем активни съучастници на Исус в събитията на последните дни и правилно да тълкуваме лидерството на Исус в идващите глобални кризи, вместо да се съблазняваме в Него (Матей 11:6). Изучаването на последните времена събужда неотложност за ходатайство в нас, като знаем, че нашите молитви могат да смалят злото до минимум и да увеличат победата. Разбирането на Писанията за последните времена укрепва нашата увереност в Божия суверенитет, като знаем, че Той е в контрол и никога не е изненадван от нещо (Йоил 2:13-14; Захарий 2:3; Матей 11:6; 24:4; Филипяни 1:10; Откровение 12:11).

2. Колко говори Писанието за последните времена?
Повечето пророци говорят за бъдещия „Ден на Господа,“ който се свързва със събитията на идването на Исус. Вижте нашата статия, озаглавена „150 глави за последните времена.“

3. Как знаем, че Писанията за последните времена не са били изпълнени през 70 г. сл. Хр.?
Събитията от 70 г. сл. Хр. не са изпълнили повечето от детайлите на много Писания за Голямата скръб. Например, Откровение 13 изисква говорещ образ, белега на звяра, изцелена рана в главата, задължително световно поклонение на антихриста и фалшив пророк. Исус каза, че Голямата скръб няма да дойде, докато не видим мерзостта на запустението, стояща в святото място точно 1,290 дни, което ще доведе до заплахата всяко човешко същество да бъде убито (Данаил 12:11). Нищо близко до този сценарий не се е случило в първото юдейско въставане срещу Рим (66-73 г. сл. Хр.), когато Ерусалим и вторият храм са били унищожени през 70 г. сл. Хр., което завършило с Масада (73 г. сл. Хр.). При второто юдейско въставане срещу Рим били убити 500,000 юдеи, в допълнение към разрушаването на 1,000 села (132-135 г. сл. Хр.). Петдесетте милиона бебета, убивани чрез аборти всяка година по света, засенчват и 70 г. сл. Хр., и Втората световна война.

4. Какво представлява Голямата скръб и колко е дълга?
Това е периодът от време точно преди Исус да се върне на земята (Данаил 12:1; Матей 24:21-22; Марк 13:19-27). В този прозорец от време, Бог ще освободи безпрецедентни съдби върху царството на антихриста, както виждаме в Откровение 6; 8-9; 16. Това са три години и половина като времетраене (Данаил 7:25; 12:7; Откровение 11:2-3; 12:6, 14; 13:5).

5. Ще бъде ли църквата на земята по време на Голямата скръб? 
Църквата абсолютно ще бъде на земята по време на Голямата скръб. Невястата на Исус ще Му партнира в това много важно време от историята в самата кулминация на тази епоха.

6. Каква е ролята на църквата през Голямата скръб?
Църквата ще участва в освобождаването на Божиите съдби под лидерството на Исус чрез обединени глобални молитви на вяра (Псалм 149:6-9; Матей 18:18-19; Йоан 14:12; Откровение 8:4; 22:17). Последните времена са най-прекрасният час за църквата, където ще се появяват чудеса и ще бъде освобождавана свръхестествена пророческа насока. Чудесата от Деянияи Изход  ще бъдат умножени и комбинирани на глобално ниво (Михей 7:15).

7. Как да се подготвя за тези събития?
Ключът за подготовка е последователно и с молитва да се изучава какво казват писанията за последните времена. Исус нарече това „бдене.“ Данаил получи откровение за Божиите пророчески цели за своето поколение, като прилежно изучаваше какво казва Божието Слово за тях (Еремия 29:10-14). Той възприе живот на изучаване на Библията с молитва и пост (Данаил 9:2-4), за да получи „умение да разбира“ (Данаил 9:22).

8. Как можем да знаем кога се връща Исус, когато Той каза в Матей 24:36, че „никой не знае деня или часа“?
Исус не каза, че не можем да знаем сезона или обстоятелствата, обкръжаващи Неговото идване. Нито пък каза, че църквата няма да знае деня и часа в поколението, в което Господ се връща. Ние трябва да търсим словото на Татко, за да разберем кога ще започне това, защото само Татко знае. Бог не искаше да направи деня и часа известни в ранната църква, но Данаил и апостол Йоан казаха ясно, че Месията ще дойде точно 1,260 дни след мерзостта на запустението (Данаил 7:25; 12:7; Откровение 11:2-3; 12:6, 14; 13:5).

9. Защо вярващите ще отхвърлят Исус по време на „отпадането“ в последните дни?
Павел казва във 2 Солунци 2:11-12, че хората са осъдени, защото (1) не обичат истината; и (2) се удоволстват в неправдата. Павел обяснява на Тимотей, че тези, които отстъпват от вярата, ще го направят, след като „слушат измамни духове и демонични доктрини“ (1 Тимотей 4:1). Няколко години по-късно Павел добави, че „те няма да търпят здравата доктрина, но според собствените си желания, защото имат сърбящи уши, те ще си натрупат учители; и ще отвърнат ушите си от истината, и ще се обърнат към басните“ (2 Тимотей 4:3). Павел описва този вид вярващи (и невярващи) във 2 Тимотей 3:1-5. Главното нещо е, че те са влюбени в себе си. Победоносните вярващи в Откровение 12:11 ще победят Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на тяхното свидетелство, и факта, че не обичат живота си до смърт.

10. Защо е важна книгата Откровение?
Тази книга ни дава повече информация за последните времена отколкото всяка друга книга в Писанието. Тя има специална цел в екипирането на Божиите хора, за да участват с Исус в плана за последното време и да превъзмогнат всичко с победа в Голямата скръб. Тя е „молитвеният наръчник“ за църквата на последните дни.

11. Как можем да кажем дали даден пасаж в Откровение е символичен, или трябва да се вземе буквално?
Главното правило е, че Откровение има предвид това, което казва, и казва това, което има предвид (главното значение на четенето), освен ако ангел не обяснява нещо друго. Ние тълкуваме даден пасаж символично, когато това се посочва ясно от текста. Например, в Откровение 1:20, ангелът казва на Йоан, че седемте светилника са символи на седем църкви.

12. Отнасят ли се други коментари към секциите в скобите, които прекъсват хронологичната историческа линия?
Да, мнозина в църковната история са разбирали структурата на Откровение по този начин.  

13. Какво е специалното значение на писмата към седемте църкви в Откровение 2-3 за нас днес?
Исус открива въпросите, които силно биха предизвикали църквата на последните дни, а после говори за тях, като стратегически избира седем църкви от първи век, които са били предизвикали по същия този начин.

14. Можем ли да знаем белезите на времената?
Да, Исус заповяда на хората, които живееха в поколението на Неговото завръщане, да познават белезите (Матей 24:32-44). Исус смъмри тези, които не внимаваха на пророческите белези, сочещи към Неговото идване (Матей 16:1-4; Лука 19:41-44). Пророческите белези служат на църквата по същия начин, както станциите за времето сигнализират за идващи беди, така че хората могат да се подготвят и да спасят живота си.

15. Могат ли белезите на времената да бъдат разбрани?
Да. Писанията за последните времена и белезите на времената са написани, за да бъдат разбирани от всички, тъй като повечето хора през историята са били необразовани селяни. Писанието е написано за тях. Исус и Павел наблягат на способността да се знаят пророческите белези за последните времена (Матей 24:32-34; Лука 21:25-29; 1 Солунци 5:1-6; 2 Солунци 2:1-11). Лъжа е, че ние не можем да познаваме времената и сезоните на Неговото завръщане (Деяния 1:7-8).

16. Колко информация дава Библията за белезите на времената?
Има повече пророческо доказателство за второто идване на Исус отколкото за всяко друг пророческо събитие в Библията. Последните времена са предметът в Писанието, за който най-много е писано. Има повече от 150 глави в Библията, в които по-голяма част от съдържанието им е за последните времена.

17. Истина ли е, че всяко поколение е вярвало, че живее в поколението на завръщането на Господа?
Това е общо погрешно схващане, че повечето поколения са вярвали, че са в последните времена. Истина е, че много малка група (по-малко от един процент) от всяко поколение може да са мислили, че са в края. Само веднъж е имало всеобщо усещане, което е продължило няколко десетилетия, че е дошъл краят, и това е било по времето на първите апостоли.

18. Колко е продължителността на едно библейско поколение? 
Едно поколение в Писанието обхваща от 40 до 100 години (Битие 15:13-16; Числа 32:13; Псалм 90:10: Матей 1:17: Деяния 7:6). Мойсей говори за робството на Израел в Египет, което продължи 400 години или 4-ри поколения (Битие 15:13). Така едно поколение може да се отнася до 100 години. Имаше 14 поколения от Авраам до Давид, покриващи почти 1,000 години (Матей 1:17). Тези 14 поколения са пресметнати на около 70 години. Като прибавим 80 години към 1948 година, това ни довежда до 2028 година.

19. Как можем да бъдем уверени, че живеем в поколението, в което Господ се връща?
Има много библейски насоки, които разкриват „сезона или поколението“ на Неговото идване (Матей 24:4-8). Те включват появата на глобална молитва (Исая 56:7), нарастването на знанието (Данаил 12:4), разкриването на сватбения образец (Откровение 22:17), великата жътва от всички народи (Матей 24:14; Откровение 7:9) и увеличаването на беззаконието (Данаил 8:23; Откровение 14:9).    

20. Какво представляват седемдесетте седмици на Данаил (Данаил 9:24-27)?
Ангел Гавраил разкри на Данаил, че Божията цел за Израел включваше пророчески период от седемдесет седмици. В съвременния свят една седмица говори за период от седем дни. В древния свят, обаче, една седмица е представлявала период от седем години. Гавраил говори на Данаил за един пророчески период, в който Бог ще се занимае със спасението на Израел, период от седемдесет седмици или 490 години (70 х 7 години = 490 години). Обаче, след първите шестдесет и девет седмици (69 х 7 години = 483 години) настъпи „пауза“ относно пророческия календар до момента, когато Исус, Месията беше „отсечен“ или разпънат. Остава една седмица или седем години в Божия пророчески календар, както и план до довеждането на Израел до спасение. Първите шестдесет и девет седмици от „седемдесетте седмици“ от пророчеството на Данаил 9:24-26 са изпълнени, започвайки със заповедта на Неемия да се съгради наново града Ерусалим през 445 г. пр. Хр. (Неемия 2:1) до времето на първото триумфално влизане на Исус в Ерусалим, за да бъде разпънат (Данаил 9:25).

21. Какво представляват началото на родилните болки?
Родилните болки се появяват в един значителен пророчески период, в който Исус предсказа, че ще има 12 световни насоки, всички случващи се в едно и също поколение (Матей 24:4-8; Марк 13:5-8; Лука 21:7-18). Матей дава седем главни насоки: лъжехристи, войни, етнически конфликти, икономическа война, глад, епидемии и земетресения. Лука описва още пет: безредици, плашещи белези, знамения от небето, беди в народите и бурни вълни. Гръцката дума родилни болки е преведена като скърби в NKJV. Това е, за да се сравни с нарастващата травма, която една жена преживява по време на раждането.

22. Как ще разберем кога започват последните седем години от този век?
Те започват със завет, направен от страна на антихрист и народите, носещ мир и сигурност, както пророкува Павел в 1 Солунци 5:3 (Исая 28:14-18; Езекиил 38:8-12, 14; 39:26; Данаил 8:24-25; 9:27; 11:21, 45; Захарий 11:16; Йоан 5:43; Лука 19:11-28).

23. Как ще разберем, че антихристът идва на власт?
Главният белег е мерзостта на запустението, когато антихристът застава в храма в Ерусалим, обявявайки се за бог (Матей 24:15; 2 Солунци 2:4).     

24. Има ли математическо изчисление, което хората трябва да пресметнат във връзка с 666 (Откровение 13:18)?
Увещанието, да се разбере белега на звяра, ще става все по-уместно, когато последните времена наближат. Ще стане явно кой е антихрист, след като седне в храма, претендирайки, че е Бог (2 Солунци 2:4). Ние няма да можем да „изчислим“ това, преди да дойде  времето. Някои вярват, че пресмятането на числото ще включва древната практика гематриа, която била използвана, за да се скрият послания в буквите чрез заместването им с числа, като по такъв начин се дава числова стойност на буквите, например, „а“ е равно на 1, „b“ на 2, „j“ на 10; и т. н.

25. Какво показва „числото на човека“?
Седем е числото на съвършенството. Шест е числото на човека, който изпада от съвършенството. Три е числото на Бог, а трите шестици говорят за сатанинската троица (Сатана, антихрист и фалшивия пророк).

26. Кога започват последните три и половина  години?
Те са белязани от мерзостта на запустението (Матей 24:15: Марк 13:14; 2 Солунци 2:3-4; Откровение 13:12-18).

27. Какво представлява мерзостта на запустението?
Това се случва, когато антихрист застава в храма в Ерусалим и обявява себе си за Бог, като поставя един идол в храма и после се стреми да насили всички, които са на земята, да му се поклонят (Данаил 11:31-32; Матей 24:12; 2 Солунци 2:4; Откровение 13:14-17). Статуята на антихрист или образът ще бъде най-голямата мерзост за Бог в историята, защото антихрист ще изисква да му се покланят като на Бог, а мнозина напълно ще отговорят на неговото искане.

28. Кога започва мерзостта на запустението?
Тя започва през последните три и половина години от естествената история. Това ще се случи, след като антихрист сложи забрана за жертвите в храма. Опустошението ще  стане по два различни начина. Първо, антихристът ще се опита да опустоши или унищожи всеки, който откаже да му се поклони. Второ, Бог ще опустоши или унищожи в съд всички онези, които се поддадат на натиска да се поклонят на антихриста. Мерзостта на запустението е спомената седем пъти в Писанието, пет пъти от Данаил (Данаил 8:13; 9:26, 27; 11:31; 12:11)  и два пъти от Исус (Матей 24:15: Марк 13:14).

29. Ще бъде ли мерзостта на запустението в храма нещо живо?
Фалшивият пророк ще заповяда на всички да изградят един образ (статуя), свързан с поклонението на антихрист (Откровение 13:14, 15; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4). Той ще направи образа да говори и да диша.

30. Кой е този, възпиращият в 1 Солунци 2:6-7?
Възпиращият е комбинация от две сили, които понастоящем възпират антихрист, споменати като нещо и някой от Павел във 2 Солунци 2:6-8. Тези сили ще бъдат махнати, за да се позволи на антихриста да дойде до място на интернационална власт. Павел описва въздържащия антихриста като това (среден род в стих 6) и като Този (мъжки род в стих 7). Така че, въздържащата сила е това и Този, работещи заедно. Павел говори, че властта на държавата е назначена от Бог и да възпира злото (Римляни 13:1-4). Властта на държавата е това, а Този е Бог и Неговото суверенно постановление. Някои погрешно учат, че Святият Дух е възпиращият, Който се маха, когато църквата е грабната преди Голямата скръб. Ако това е истина, тогава никой не може да бъде спасен по време на Голямата скръб, защото е необходима работата на Святия Дух, движещ се в сърцето на невярващия човек, за да се случи спасение.

31. Откъде знаете, че конникът от първия печат на съда е антихристът?
Ездачът на белия кон има корона (политическа забележителност, Откровение 13:1-2, 7), лък (военна власт) и е печеливш завоевател. Народите ще се радват на фалшив световен мир (1 Солунци 5:3). Този мир ще свърши след отварянето на първия печат, падането на Вавилон и мерзостта на запустението. Белият цвят символизира праведност, защото неговото царуване в началото изглежда праведно. Той е фалшификация на Исус, Който язди на бял кон с истина (Откровение 19:11). Не е уместно да се казва, че конникът на този бял кон е Исус, докато останалите три конника имат негативни осъдителни събития, които включват грешни действия на хората. Исус е славно обрисуван в Откровение в блясък на три места (Откровение 1:12-18; 14:14-16; 19:11-16). Има значителни разлики между ездачите на белите коне в Откровение 6:2 и Откровение 19:11-16.

32. Описват ли първите четири печата резултата от дейността на антихриста?
Да. Всеки печат води до отварянето на следващия печат. Например, издигането на антихриста при първия печат (Откровение 6:2) води до световна война при втория печат, което от своя страна причинява глад и икономическа криза при третия печат, както и бедствия при четвъртия печат. Исус освобождава осъдителните печати срещу блудницата и народите, които блудстват с нея.

33. Кои са двамата свидетели?
Двамата свидетели са пророци, които ще проповядват с голяма власт и ще освобождават Божиите съдби срещу империята на антихриста по време на Голямата скръб.

34. Кой е князът, който идва в Данаил 9:26?
Той е антихристът, който прави завет с много народи, включително и с Израел (Данаил 9:27).

35. Кой е звярът в Откровение 13:1-8?
Антихрист.

36. Защо антихристът е наречен звяр?
Характерът му е като на диво животно. Той ще бъде безразсъден, свиреп, жесток и без разум или милост. Терминът звяр е използван 36 пъти, за да опише антихриста (Откровение 11:7; 13:1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 17, 18: 14:9, 11; 15:2; 16:2, 10, 13; 17:3, 7, 8, 11, 12, 13, 17; 19:19, 20; 20:4, 10).

37. Какво представляват четирите звяра в Данаил 7?
Повечето учени са съгласни, че видението в Данаил 7 пророкува за 4-ри успешни древни империи (Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим), описани като четири звяра. Тези империи играят ключова роля в историята на Израел между 605 г. пр. Хр., когато Израел отива във Вавилонско робство, до разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр.

38. Какво представляват седемте глави?
Главите сочат към седем империи от историята на света.

39. Какво представляват десетте рога?
Роговете говорят за бъдеща конфедерация от десет нации, която ще работи съвместно с антихриста през последните времена (Откровение 17:11-13, 17).

40. Кой е другият звяр в Откровение 13:11?
Това е фалшивият пророк

41. На какво са символ „двата рога като агнешки“?
Защо фалшивият пророк е описан така (Откровение 13:11)? Тези два рога представляват демоничната сила на фалшивия пророк, която вероятно се проявява в религията и икономиката. Той ще използва своята власт зад фасадата, че е благ и благороден като агне.

42. Кои са 144,000 от Откровение 7 и 14?
144,000 са етнически юдеи, които са подпечатани, за да бъдат запазени от Божиите съдби в книгата Откровение.

43. Какво представлява третото горко?  
Има три „горко,“ които се явяват в хронологичен ред и са петата, шестата и седмата тръба (Откровение 8:13). Третото горкое седмата тръба, която включва освобождаването на седем чаши със съдби.

44. Какво представлява малката книжка в Откровение 10?
Това е книга, която съдържа ключова пророческа информация за последните времена. Това може да е същата книга със същата пророческа информация, която Данаил получи в Данаил 12. Данаил запечата подобна пророческа информация с един ангел с подобна слава и съответна клетва, свързана с последните три и половина години (Данаил 12:4-10). Малката книжка не е същата книга, взета от Исус от Татко (Откровение 5:7).

45. Какво представляват седемте гръмове от Откровение 10?
Те са седем пророчески послания, които Господ стратегически ще разкрие  на църквата от последните времена. Те са били запечатани за последните времена както някои от пророческите слова на Данаил (Данаил 12:9).

46. Какво представлява бездната? 
Това е временен затвор, от който се възкачва антихриста по време на Скръбта (Откровение 11:7; 17:8). Демоничните скакалци, които се виждат при петата тръба, идват от тази яма (Откровение 9:1-2, 11). Това също е място, където Сатана ще бъде вързан за 1,000 години (Откровение 20:1-3).

47. Кога Исус ще грабне църквата?
Грабването ще стане във връзка с последната тръба (Исая 27:13; 1 Коринтяни 15:50-52: 1 Солунци 4:16-17; Откровение 10:7; 11:15-17). Последната тръба е последна в серия от седем тръби, както се вижда в Откровение 8-9.

48. Какво представлява диспенсационализмът?
Това е вярването, че световната история е разделена на седем различни времена или диспенсации. То включва разбирането за последните времена, което е било развито от Джон Дарби, започвайки през 1830, и е направено популярно от Scofield Reference Bible. Това учение учи за“тайно грабване“ на Божиите хора преди Скръбта и по този начин учи, че църквата няма да мине през Скръбта. Теологическата идея за диспенсационализма е на по-малко от двеста години. Вярването, че има „тайно грабване“ на църквата е сериозна грешка, която кара хората да бъдат неподготвени за най-тъмния и най-славния час в историята.

49. Какво означава да се вярва в грабването преди Скръбта?
Някои вярват, че християните ще бъдат грабнати предварително, преди Голямата скръб. Ние вярваме, че Писанието не подкрепя идеята за предварително  грабване на църквата преди Скръбта.

50. Кои са взети от полето и кои са оставените според Матей 24:38-42?
Контекстът на този пасаж описва онези, които са взети в осъждение внезапно и неочаквано. Те ще бъдат „пометени“ в смърт от Божия съд, идващ на земята. Много хора в Ноевите дни бяха изненадани от потопа на осъждението, който ги уби. По същия начин мнозина ще пренебрегнат белезите, които Исус описа в Матей 24:3-35. Исус им каза ясно, че тези, които се вземат, ще бъдат взети в смърт на място, където орлите или лешоядите ще ги изядат.
34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло, единият ще се вземе, а другият ще се остави.
35 Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.
36 Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
37 Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Където е трупът, там ще се съберат и орлите. (Лука 17:34-37)

51 Какво означава да се вярва в грабването след Голямата скръб? 
Това означава да вярвате, че християните ще бъдат грабнати в края на Голямата скръб при Второто идване на Исус. Библията изрично учи това. След като описва Голямата скръб в Матей 24:15-26, Исус заявява кога ще бъдат грабнати вярващите в Матей 24:29-31.

29 А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

52. Кога ще бъда второто идване на Исус?
Исус се връща при седмия тромпет или последния тромпет (1 Коринтяни 15:52; Откровение 10:7; 11:15-19). Процесията на второто идване включва тристепенен процес, съдържащ много събития, случващи се в тридесетдневен период (сравнете Откровение 11:2-3; 12:6, 14; 13:5; Данаил 7:25; 12:7 с Данаил 12:11). В Своята процесия Исус първо пътува през небето, за да грабне светиите, докато е видян от всяко око (Откровение 1:7). Той ще марширува през Едомската земя (днешна Йордания; Исая 63:1-6) и после ще марширува в Ерусалим, за да бъде официално приет от лидерите на нацията Израел (Матей 23:37-39) на Елеонския хълм (Захарий 14:4).

53. Как знаем, че процесията на второто идване ще трае 30 дни?
Скръбта ще бъде три и половина години, което е 1,260 дни (Откровение 11:3; 12:6) или 42 месеца (Откровение 11:2; 13:5). Данаил 12:11 ни казва, обаче, че въпреки Скръбта да трае 1260 дни, мерзостта на запустението е поставена за 1,290 дни. С други думи, Скръбта за светиите трае 30 дни по-малко отколкото времето, в което антихрист е на земята. Въпросът тогава е „защо са допълнителните 30 дни?“ Според 1 Коринтяни 15:52, Исус ще дойде при последната тръба, която е седмата тръба от Откровение 11:15. Седемте чаши на гнева ще последват, докато вярващите са с Исус по време на тези допълнителни 30 дни.

54. Къде ще бъдат Исус и светиите по време на тези 30 дни?
По време на тези 30 дни няколко неща ще се случат с вярващите, както се вижда в Матей 24:31; 1 Солунци 4:17 и Откровение 11:15-18. Светиите ще бъдат събрани заедно в небето, за да получат своите възкресенски тела, да бъдат оценени и възнаградени от Исус, както и организирани и мобилизирани за битката за Ерусалим, което е следствие на враждебното завладяване от правителствата на всички нации на земята. Това е, когато Исус марширува от Едом (Йордания; Исая 63:1-6) към Израел като „великия Мойсей,“ освобождаващ чашите на съда върху антихриста, като фараона на последните времена. Той марширува към Ерусалим, за да освободи Израел и да убие антихриста и неговите армии. Така ще сложи край на мерзостта на запустението (Откровение 19:11-12). Светиите ще бъдат въвлечени в това. Тези драматични събития ще траят 30 дни от грабването на църквата до триумфалното влизане на Исус в Ерусалим, за да бъде приет като Цар на царете.

55. Откъде знаем, че Исус не се връща първо на Елеонския хълм?  
Някои хора приемат, че Исус ще дойде на Елеонския хълм, когато се върне. Няма нищо в Захарий 14:4, което да заявява, че Исус ще дойде първо на Елеонския хълм; просто се казва, че Той ще дойде там. Когато дойде там, Той ще разцепи планината и ще проправи път за юдеите, впримчени в Ерусалим да избягат от армиите, които ги обграждат. Исая 19:1 ни казва, че „…Господ язди на бърз облак първо в Египет.“ Исая 63:1-6 ни казва, че Исус марширува през Восор на път да освободи юдеите на Елеонския хълм.

56. Ще види ли всяко око Исус по едно и също време в небето?
Виждаме ли всички разделянето на небето по едно и също време? Не, всяко око няма да види Исус по едно и също време, когато Той слезе от небето при второто пришествие. За да Го види всяко око, Исус трябва да бъде 500 футов човек, а земята трябва да стане напълно плоска. Исус се връща като истински човек, пътуващ в реално време и пространство.

57. Коя е жената в Откровение 12?
Тя е верният остатък от Израел през историята.

58. Ще има ли действителна война в небесата (Откровение 12)? 
Да, ще избухне война между Сатана и архангел Михаил. В резултат на това Сатана ще бъде хвърлен на земята. Войната ще се случи в началото на Голямата скръб. Сатана сега действа в небесните места (Ефесяни 6:12).

59. Какво представлява белегът на звяра?
Лъжепророкът кара всички да приемат публичен белег на дясната си ръка или на челото си (Откровение 13:8; 14:9-12; 15:2; 16:2; 17:8; 19:20; 20:4). Никой няма да може да купува или да продава (основни потребности за живота като храна, електричество и т. н.) освен тези, които имат белега. Целта ще бъде икономическо оцеляване. Да се откаже белега, означава да се откажат всички ползи от социалните институции. Белегът, намиращ се на дясната ръка или на челото, прави тези, които са го отказали, да бъдат виждани от всички други. Белегът ще се изисква и ще има сурови социални и икономически наказания. Това ще доведе до родствен и икономически конфликт и ежедневен натиск. Обаче приемането на този белег означава да станеш демонизиран и изоставен, завършвайки във вечно осъждение (Откровение 14:9-11). Белегът е белег за лоялност и поклонение.

60. Какво ще стане, ако приема белега на звяра, за да храня семейството си? Ще има ли Бог милост към мен?
Не! Откровение 14:9-11 казва ясно, че тези, които приемат белега на звяра, ще претърпят вечно проклятие! Приемането на белега е действие на сатанинско поклонение; Павел ни предупреждава във 2 Солунци 2:3-4 за отстъпление, което ще се случи в последните времена.

61. Хората, представляващи „гроздето“ в Откровение 14:18-20, същите ли са, които са убити от чашите на гнева в Откровение 16?
Да.

62. Как Христос стъпква лина? 
Това е един есхаталогичен лин (Исая 63:1-4: Откровение 14:17-20; 19:13), в който Исус събира злите лидери на земята в Ерусалим, за да ги убие. „Виното,“ което ще потече от лина, е тяхната кръв. Кръвта по робата Му по време на това стъпкване на лина показва Неговото лично осъждение. Това също показва, че Той напълно вярва в осъжденията, които освобождава, посредством които толкова много хора са убити.

63. Как може Бог, Който не лъже, да изпрати „силна заблуда“ за невярващите?
Бог не изпраща „заблудата“ върху невинни хора, а върху невярващи, които са отказали да приемат любовта към истината (Римляни 9:20-23; 2 Солунци 2:10; 1 Тимотей 4:1-2).

64. Това човешка кръв ли е, която тече в Откровение 14:2?
Да. Това ще бъде смес от човешка и животинска кръв в контекста на голяма дъждовна буря (Езекиил 38:22), причиняваща река от кръв да тече почти 200 мили (разстоянието от Мегидо на север и от Восор на юг).
19 И ангелът…обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божията ярост. 
20. И линът бе изтъпкан…и кръв потече от лина, и стигна дори до юздите на конете на едно разстояние от хиляда и шестстотин стадии (200 мили). (Откровение 14:19-20)   

65. Как виждаме Божията милост посред такива сурови осъждения?
Това е израз на велика милост, че Исус ще предприеме действия, за да изгони злото и угнетеността от планетата. Принципът на съдене е: Бог използва най-малко суровите средства, за да достигне голям брой хора до най-дълбокото ниво на любов, без да нарушава свободната воля на някого.

66. Какво представлява блудницата Вавилон?
Това е зла система, която ще функционира като център на световни демонични религии и икономически мрежи, подготвяйки земята да приеме антихриста (Исая 13:14; 21; Еремия 50:51; Откровение 17-18).

67. Къде ще бъде Вавилон, градът? 
Това вероятно ще бъде съграденият наново град Вавилон в земята Сенаар (съвременен Ирак, на 50 южно от Багдат) край реката Ефрат (Захарий 5:11).

68. Защо 10-те царе мразят блудницата в Откровение 17:15?
Блудницата установява обединена, мощна, световна религия с голямо влияние и богатство, което ще провокира 10-те царе към ревност.

69. Ще бъде ли храмът съграден наново в Ерусалим през последните времена? 
Библията описва, че два храма ще бъдат съградени в Ерусалим. Първият ще функционира някъде преди Голямата скръб и често е споменаван като „храма на скръбта.“ Този храм ще бъде осквернен от антихриста, когато той сложи край на всички юдейски жертви и постави мерзостта на запустението. Така той ще обяви себе си за Бог (Матей 24:15; Марк 13:14, сравнете с Данаил 9:27; 2 Солунци 2:3-4). След като Исус се върне, Той ще съгради друг храм, описан от Езекиил (Езекиил 40:48), който ще стане седалището на Неговото земно управление по време на Милениума (Захарий 6:12-13). Този храм понякога е наричан „храма на милениума.“   

70. Какво представлява времето на скръбта на Яков (Еремия 30:7)?
Това се отнася за Голямата скръб непосредствено предшестваща спасението на нацията Израел. И Данаил, и Исус говорят за това време като най-голямото време на скръб, което Израел някога е познавал (Данаил 12:1; Матей 24:21-22).

71. 42-та месеца са три и половина години, но как 1,260-те дни се равняват на три и половина години?
Юдейският календар е различен от днешния Грегориански календар с 365 дни. Има 360 дни в юдейската година. Ние можем да сравним следващите пасажи, за да видим различната терминология, която е използвана, за да се опише тиранията на антихриста върху църквата и Израел за три и половина години. Например, на антихриста ще му бъде дадена власт да продължава да властва срещу Израел и църквата за 42 месеца. (Откровение 13:5). Езичниците под лидерството на антихрист ще угнетяват Ерусалим за 42 месеца (Откровение 11:2). Двамата свидетели пророкуват в Ерусалим за 1,260 дни (Откровение 12:6), което също е описано като време, времена и половин време (Откровение 12:14). На антихрист ще му бъде позволено да властва  срещу светиите за време, времена и половин време, или три и половина години (Данаил 7:25). Силата на Израел ще бъде напълно разбита след три и половина години или време, времена и половин време (Данаил 12:7). Терминът време се отнася за една година, времена се отнася за две години, а половин време говори за половин година.

72. Има ли прибежищни градове в последните времена? 
Градовете за прибежище в Стария Завет се отнасят за градове в Израел, където тези, които неумишлено са убили някого, могат да искат правото за убежище. Тази идея за град за защита е използвана днес от някои с различно приложение. В Софоний 2:3 пророкът казва ма хората „Търсете правда и смирение, защото Бог може да ни скрие в деня на Своите съдби.“ Вярващите не са определени да претърпят Божия гняв (1 Солунци 5:9-10). Вярващите партнират с Бог в освобождаване на Неговите съдби. Гесен е пример за една географска област, която беше защитена от Божия гняв по време на напастите върху Египет в дните на Мойсей (Изход 9:26; 10:23).

73. В Данаил 12:7 се казва: „... и след като свършат с разбиването на силата на святия народ, всички тези събития ще се изпълнят.“ В такъв случай „святия народ“ тука за кого се отнася – за юдеите или за християните, а силата тука духовна ли е, или е естествена?
В Данаил 12:1на Данаил му се казва, че има време на скръб, което ще дойде като никое друго време в историята, и че в това време „твоят народ“ ще се избави. От контекста е ясно, че „твоя народ“ означава народа на Данаил, Израел. В края на Голямата скръб, на „святия народ,“ Израел, силата му ще бъде „напълно разбита.“Ангелът говори за тяхната естествена сила в смисъл естествената им сила да съградят, установят и защитят нацията. Божият план е да даде на Израел едно възвишено място на управление на народите (Второзаконие 28). Бог ще подготви Израел да боравят с тази власт, като ги обучи в голямо смирение. Те трябва да бъдат съблечени от цялата гордост, преди да им бъде поверена тази власт. Така Господ ще позволи силата им да бъде „напълно разбита,“ така че те да могат да станат напълно зависими от Бог.

74. Как спасението на Израел се свързва с пълнотата на езичниците?
Езичниците, действащи в пълнотата на силата, ще бъдат Божието средство да провокират Израел за тяхното спасение (Римляни 11:11). Когато езичниците действат в пълнотата на Духа, Израел ще стане ревнив за помазанието на благодатта и силата в техния живот.

75. Кога и как целият Израел ще бъде спасен?
Юдейският народ ще дойде до пълнота и ще приеме Исус за техен Месия, след като дойде пълнотата на езичниците (Римляни 11:25-26) в края на Голямата скръб. Те ще приемат Исус, когато Той дойде, за да ги освободи от антихриста.

76. Означава ли Римляни 11:26, че всеки юдеин, който е жив при връщането на Исус, ще бъде спасен?
По времето на идването на Исус националното спасение на Израел ще включва всеобщо покаяние и спасение (Захарий 12:10-14; 13:1; 3:9; Йоил 2:32). Целият Израел в Римляни 11:26 означава всеки жив юдеин на земята по времето на второто идване на Исус.     

77. Кои са противниците?
Много хора ще се противят на действията на антихриста, както се противят и на спасението, и няма да се присъединят към църквата, а също и да влязат в спасение в това време. Библията ги споменава като „тези, които са оставени“ или „остатъка“ в нациите след завършването на Божиите съдби. Те ще имат възможност да се обърнат след връщането на Исус и тогава да населят милениалната земя. (Исая 4:3; 10:20; 11:11; 49:6; 65:8; 66:19; Еремия 31:2; Езекиил 20:38-42; 36:36; Данаил 12:1; Йоил 2:32; Амос 9:9-10; Захарий 12:14; 13:8; 14:16).

78. Кога ще се случи възкресението?
Библията описва две възкресения в края на века. Вярващите ще възкръснат по време на идването на Исус, при седмата тръба (Лука 14:14; 1 Коринтяни 15:52; 1 Солунци 4:5-18; Откровение 11:15; 20:4-5). Тези възкресени светии ще управляват с Исус за 1,000 години, докато Той възстанови всичко (Откровение 2:26-27; 20:4-6). „Останалите мъртви“ ще възкръснат в края на милениалното царство за съд (Откровение 20:5).

79. Кога ще бъдат съдени светиите?
Те ще бъдат съдени по времето на седмата тръба (Откровение 11:18) при съдийския престол на Христос (1 Коринтяни 3:11-15). Гръцката дума за съдийски престол на Христос е бема престол или мястото за получаване на награда (2 Коринтяни 5:10).

80. Ада и огненото езеро едно и също място ли са?
Не.Ада е временното място, където невярващите отиват до времето на последния съд след милениалното царство в Откровение 20:15. Огненото езеро е последното място на осъждение за антихриста, лъжепророка, Сатана, демоните и всички невярващи (Откровение 20:15). Невярващите ще участват във възкресението за осъждение (Йоан 5:29), претърпявайки вечни мъчения за тялото и душата.

81. Кога ще се случи сватбената вечеря на Агнето?
Може да бъде след грабването, когато Исус празнува Своята сватба с изкупените като Негова Невяста (Откровение 19:7-10). Някои вярват, че тя ще трая целите 1,000 години на милениалното царство. Обаче Библията не е ясна кога ще се случи това събитие, вероятно защото това е събитие, което може да се случва дълго време, а не в един момент.

82. Кой управлява и царува в милениалното царство?
Исус, като Цар на царете, лично ще управлява едно световно Царство от Ерусалим в партньорство с възкресените светии, установявайки библейски основан социален ред (Матей 19:28; 20:21-23; 25:23; Лука 19:17-19; 22:29-30; Римляни 8:17; 1 Коринтяни 6:2-3; 2 Тимотей 2:12; Откровение 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6; 22:5). Ролята на светиите в Милениума е като свещеници (ходатайствено поклонение) и царе (управление). В Откровение светиите са наречени царе, които царуват на земята (Откровение 1:6; 5:10; 22:5) и свещеници (Исая 61:6; Откровение 1:6; 5:10; 20:6). Свещениците ще се покланят, ходатайстват и предават знанието за Бог на другите (невъзкресени хора на милениалната земя, на светии и ангели в Новия Ерусалим, и т. н.). Като царе, светиите ще управляват с желязна тояга и с поведение на военни съдии, съд и административни наказания върху грешниците. Тоягата на строгостта срещу греха ще бъде използвана от Исус с Неговите светии (Псалм 2:9; Исая 11:4; 24:23; 32:1; Еремия 30:21; Езекиил 45:8-9; Матей 29:28; Откровение 2:27; 29:15; 12:5).
83. Каква е целта Христос да управлява земята за 1,000 години?
Целта е да се приготви земята да стане вечно обиталище на Татко и на Новия Ерусалим (Откровение 21:3).

84. Ще бъдат ли убити всички грешни хора от империята на антихриста, когато светиите започнат да управляват народите в началото на Милениума?
Те ще бъдат убити, но ние не сме сигурни колко време ще отнеме да се съберат всички народи пред Него и да бъдат тогава отделени едни от други (Матей 25:32). Съденето на народите означава няколко етапа на действие, които включват пленяване, измъчване осъждане и екзекутиране.

85. Ще бъдат ли мъчениците от Скръбта единствените, които ще царуват по време на Милениума?
В Откровение 20:4 Йоан видя престоли и група хора, седящи на тях, и съдът им беше предаден. Тази голяма група съдържа светиите от цялата история (Данаил 7:22, 25-27; Матей 19:28; 20:21-23; 25:23; Лука 19:17-19; 22:29-30; Римляни 8:17-18; 1 Коринтяни 6:2-3; 2 Тимотей 2:12; Откровение 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6; 22:5). После Йоан осветява една малка група в голямата група. Тези обезглавени мъченици са особено подчертани, но са само част от голямата група, на която ще бъде дадена власт да управляват народите.

86. Какви са главните изразявания на Божията слава в Милениума?
Исус ще събере заедно свръхестествените, физическите, политическите и родствените измерения на Царството, така че ние най-накрая ще преживеем пълнотата на плана на Татко на земята завинаги. Тези аспекти се събират заедно в милениалното царство. Новият Ерусалим, идващ на земята, ще донесе свръхестественото, вечно измерение. Когато Новият Ерусалим дойде на милениалната земя, тогава небето буквално е на земята. Едемската градина ще донесе аспект нафизически рай, включващ възстановяване на околната среда (агрономия, животни, атмосфера, и т. н.) заедно с физически удоволствия. Царството на Давид ще донесе политическо и социално измерение на живота (управление, икономика, образование, семейство, изкуство, музика, технология, пътуване, комуникация, и т. н.). Домът на молитва в Милениалия храм ще бъде центърът на световното движение за поклонение и молитва. Това носи интимен родственаспект.

87. Къде ще живеят светиите?
Местожителството на светиите ще бъде в Новия Ерусалим, но те ще управляват с правителствени отговорности на земята. Ние оприличаваме това на сенаторите, които живеят в своя щат с правителствен офис във Вашингтон. Павел каза, че нашето гражданство е на небето, което е Новият Ерусалим (Филипяни 3:20-21).

88. Как тези с възкресени тела и онези с естествени тела ще се свързват един с друг в милениалното царство?
Възкресените светии ще се свързват, но няма да се смесват напълно с  тези в естествени тела. Жителите на милениалната земя (с невъзкресените тела) ще работят близко със светиите с възкресени тела. Жененето ще продължава сред тези с невъзкресени тела. На тези с възкресените тела, които живеят в Новия Ерусалим, няма да им бъде позволявано да се женят. Исус говори със Своите ученици в продължение на 40 дни в Своето възкресенско тяло (Деяния 1:3). Дори сега, духовни същества (демони и ангели) се появяват понякога в естествената област, за да взаимодействат с хора с естествени тела.

89. Ще стават ли хората християни по време на милениума?
Да, хората ще продължават да стават християни по време на милениума. Неспасените хора, които отхвърлят антихриста и преживеят събитията на Голямата скръб, все още ще се нуждаят да бъдат обърнати и обучени в дните на Исус. Това ще бъде истина и за тези, родени по време на Милениума. Ерусалим ще бъде духовният център на милениалната земя, където и спасените, и неспасените хора ще отиват, за да учат пътищата на Исус (Исая 2:3).

90. Ще има ли смърт в милениалното царство?
Да. Исая разкрива, че независимо значителното увеличаване дължината на живота, хората все пак ще умират и ще трябва да чакат последното възкресение на мъртвите (Исая 65:17-25; Откровение 20:5-6, 11-15).

91. Ще имали женене в милениалното царство?    
Да, сред тези с естествени тела. Възкресените светии няма да се женят (Матей 22:30), но тези, които са с естествени тела, все още ще могат да се женят и да имат деца (Исая 65:20).

92. Ще бъде ли дадена всякаква възможност на греха да бъде разкрит в милениалното управление?
Писанието изобразява Исус, управляващ народите с желязна тояга (Псалм 2:9; Откровение 19:15). Той ги управлява с доброта, милост, праведност, правда и голяма обич, но също и с твърда ръка, разправяйки се с греха и бунта сред народите (Захарий 14:16-21). Няма толкова много грях в обществото, тъй като Сатана е вързан за 1,000 години (Откровение 20:1-3), а земята прогресивно ще бъде обучавана и „християнизирана“ в праведността на Христос в покорство и кротост. Божият закон ще излиза от Ерусалим към всички народи (Исая 2:2-4).

93. Защо Бог ще освободи Сатана след 1000-та години (в края на милениума, Откровение 20:7-9)?
Сатана още веднъж ще бъде свободен, за да измами народите. Исус пуска „змията“ обратно в градината, за да разкрие сърцето на човека и Божията справедливост в съд. Бог демонстрира справедливостта на Своите вечни съдби, като показва, че възстановяването няма да се случи и че хората се бунтуват дори и в идеалната околна среда, защото обичат греха. Хората няма да могат да обвиняват за греха си трудните обстоятелства. Бог открито ще изяви истината за дълбочината на човешкия грях (наречена тайната на беззаконието във 2 Солунци 2:7) и за Сатана, че е непоправимо зъл. Сатана измамва народите, разкривайки, че той не е възстановен или променен.

94. Къде ще се спусне Новият Ерусалим в Милениума?
Той ще се спусне на едно място над милениалния Ерусалим на планината Сион, създавайки огромен правителствен комплекс, свързан с коридор от слава. Този правителствен център на небето и земята е споменат като славния престол на Исус (Матей 19:28; 25:31).Не е разкрито ясно какъв ще бъде този град, но се разбира от заключения, когато се вземат под внимание специфични детайли на пророческите Писания. Ще бъде огромен, голям град, който е свързан със земята. Новият Ерусалим ще се спусне върху милениалния Ерусалим, свързвайки двата Ерусалима. Исус управлява в небето като Божия Син (небесния Ерусалим) и на земята като Давидовия син (земния Ерусалим). Новият Ерусалим, спуснат на земята, ще създаде нова ситуация, в която духовната и естествената област ще оперират заедно динамично. Това ще причини отворено небе над земята, когато покривалото е вдигнато. Огромна вълна на слава ще се разпростре към всички народи от милениалния Ерусалим; това е времето, в което цялата земя ще бъде пълна със славата на ГОСПОДА (Авакум 2:14).

95. Кога ще установи Исус престола Си?
Исус ще установи Своя престол на слава в Ерусалим при второто идване (Матей 25:31-32; Еремия 3:17). Той ще бъде свързан със Светая светих в милениалния храм (Езекиил 43:4-7).

96. Исус един престол ли има, или два? Той на милениалната земя ли е, или е в Новия Ерусалим?  
Да! Неговият престол на слава е и на земята, и на небето. Това е един престол с две изражения. Предполагам, че славният престол на Исус е огромен правителствен комплекс с голям горен край, простиращ се в Новия Ерусалим, и голям долен край, основан в милениалния храм в Ерусалим, което се споменава като коридор на слава между двата Ерусалима (Откровение 22:3).

97. Кога слиза Новият Ерусалим от небето?
Новият Ерусалим се спуска от небето на земята на два етапа. Първият е в края на Голямата скръб в началото на милениалната земя (Откровение 21:10). Вторият етап е, когато Новият Ерусалим се спуска напълно на Новата земя (Откровение 21:2) след Милениалното Царство.

98. Откъде знаем, че Новият Ерусалим ще се спусне на земята по време на Милениалното Царство?
Има четири причини, поради които Новият Ерусалим е свързан с милениалния Ерусалим, но все пак не е на земята. Първо, милениалният Ерусалим е около 10 квадратни мили или 4,500 тояги (една тояга е приблизително 10.5 стъпки; Езекиил 45:6; 48:15-19, 30-35). Новият Ерусалим е 1,380 мили (Откровение 21:16); това е твърде голямо за областта от 10 мили на милениалния Ерусалим. Повечето вярват, че мерната единица е тояги (10.5 стъпки), а не лакти. NKJV добавя лакти в курсив, за да посочи, че това не е в оригиналния текст. Второ, царете от милениалната земя идват в Новия Ерусалим (Откровение 21:24-26). Трето, листата в Новия Ерусалим са за изцелението на милениалните народи. Следователно, хората на милениалната земя имат достъп до тези изцелителни листа (Откровение 22:2). Четвърто, ангелите пазят входа на града, за да държат грешниците отвън (Откровение 21:12, 27; 22:14-15), както ангели пазеха входа на Едемската градина, след като Адам съгреши (Битие 3:22-24).

99. Какво представлява новата земя? Ще има ли буквално нова земя след Милениума? Ще изчезне ли старата земя?
Новата земя е постоянно място на Новия Ерусалим и няма да изчезне. Новата земя говори за тази земя, която Бог е направил при сътворението; земята, която Той нарече добро. Тя ще бъде вечен дом на Новия Ерусалим и на Бог Бащата: небесната област.

100. Небето и земята напълно ли ще са унищожени? Кога земята ще е прочистена с огън?
Теолозите спорят дали тази настояща земя ще е подновена (възстановена) или унищожена след Милениума. Небето и земята ще бъдат прочистени с огън в края на милениалното Царство, за да бъдат очистени с огън от последствията на греха. Тази настояща земя ще продължи вечно (1 Летописи 23:25; Псалм 37:29; 78:69; 104:5; 105:10-11; 125:1-2; 28:8; Исая 60:21; Езекиил 37:25; Йоил 3:20). 

 

Превод: Емил Енчев
Редакция: Севдалина и Христо Христови1 коментар