150 глави за последните времена

IHOP-KC Mission Base
www.IHOP.org
October 03, 2008

В този документ ние сме открили 150 глави в Библията, в които главната тема е последните времена. Избрали сме само главите, в които голяма част от текста (51 процента или повече) е фокусирана върху някой аспект от последните времена. Осемдесет и девет глави от четирите евангелия ни дават сведения за сърцето и силата на Исус при Неговото първо идване, когато Той дойде, за да плати цената за нашето изкупление. 150-те глави ни дават сведения за сърцето и силата на Исус при Неговото второ идване, когато Той ще дойде, за да вземе контрола на земята. Тези 150 глави разкриват същия Исус, действащ в Същия Свят Дух, както е записано в същата Библия. Почти два пъти повече глави от Писанието описват второто идване на Исус отколкото първото Му идване. Ние не трябва да бъдем неграмотни относно тези славни 150 глави в Библията за Исус, Когото обичаме. Поколението, в което Господ се връща, е несъмнено поколението, което Библията описва най-много. Исус говори повече за това поколение отколкото за поколението, в което Той беше роден. Той направи така, за да приготви Своята Невяста да бъде победоносна в любов през най-драматичното време в историята на света. Този документ включва много кратко описание на ключовия аспект на последните времена, който е описан във всяка една от тези 150 глави. Между другото, има повече от 150 глави, но може да бъде спорно дали някои от тези глави имат последните времена като главна тема. Ние закръглихме броя на главите на 150 заради яснотата. Някои пророчества за последните времена имат двойно изпълнение. Това е наречено закон за двойното отнасяне, което означава, че частично изпълнение на това, което е пророкувано, се е случило в миналото, докато цялостното изпълнение на пророчеството предстои в бъдещето. Много често бъдещето изпълнение на едно негативно пророчество ще бъде изпълнено през голямата скръб, а изпълването на позитивните пророчества ще се види в милениалното царство. Например, в Лука 4:18 Исус се обръща към Исая 61:1-3 във връзка с първото Му идване. Обаче, ясно е, че всички детайли на Исая 61 не се случват при първото идване на Исус. Те ще се изпълнят след като Той се върне и установи пълнотата на Своето царуване на земята в милениалното царство. Много от Старозаветните пророчества имат частично изпълнение в някакъв смисъл в миналото, с пълно изпълване в поколението, в което Господ се връща. Понякога частичното изпълнение също може да служи като пророческа картина на това, как ще изглежда изпълнението в края на века. Затова нашето описание включва кратко споменаване на частичните изпълнения на това пророчество в историята, винаги когато е приложимо. Важно е също да се отбележи че тези пророчества имат духовни приложения по всяко време в историята за всички вярващи, преди тяхното цялостно изпълнение в края на века.

НОВИЯТ ЗАВЕТ

Матей 13: Исус първо споменава частичните осъждения на Израел, описани в Исая 6. После описва характеристиките  на природата на царството чрез серии от напасти. Една главна тема в тези притчи е, че пълното проявление на царството ще се случи след второто идване.

Матей 24; Марк 13; Лука 17; Лука 21: Главното наблягане на Исус в тези четири паралелни глави е да опише голямата скръб точно преди Неговото второ идване. Той предрича обсадата на Ерусалим и разрушаването на неговия храм (Матей 24:2) от римските армии през 70 г. сл. Хр. Тази трагедия загатва за обсадата на Ерусалим в края на века (Йоил 3:2, 12; Софоний 3:8; Захарий 12:2-3; 14:2; Откровение 16:14). Много детайли в тези четири глави ни дават ясна представа, че думите на Исус отиват далеч отвъд събитията от 70 г. сл. Хр., за да опишат събитията в края на века. Така например, Исус описва времето на голямата скръб като най-лошото време в историята (Матей 24:21). Бог съкращава това време до три и половина години, за да предпази цялото човечество да не бъде убито (Матей 24:22). Исус каза, че този час ще дойде като примка върху цялата земя, а не само върху Израел (Лука 21:35). Голямата скръб ще надмине всички други кризи в историята, включително смъртта на един милион хора, които са умрели през 70 г. сл. Хр., и петте милиона, умрели през Втората световна война. Нито 70 г. сл. Хр., нито Втората световна война не са заплашвали съществуването на човешката раса. Исус каза, че времето на скръбта няма да дойде, преди да видим мерзостта на запустението (Матей 24:15), което включва световна система за поклонение на антихрист, съсредоточена около образа на антихриста, и белега на звяра (Откровение 13:13-18). Никой от тези детайли не е изпълнен в бунта на юдеите срещу Рим (66-70 сл. Хр.).

Матей 25: Тази глава продължава с темата от Матей 24. Събитията за края на века са споменати чрез описанието за това, как църквата на последните дни ще се подготви за този час (Матей 25:1-30). После дава описание на Исус, съдещ народите веднага след второто Му идване (Матей 25:31-46).

1 Коринтяни 15: Това е най-информиращият пасаж в Писанието за възкресението. В стихове 24-28 Павел описва царуването на Исус в милениалното царство. В стихове 35-49 той разкрива славата във възкресеното тяло. Накрая в стихове 50-55 Павел говори за тайната, принадлежаща на поколението вярващи, което няма да умре, но ще бъде пренесено от смърт в безсмъртие, мигновено при завръщането на Христос.  

2 Коринтяни 5: Павел учи за възкресеното тяло и за съдийския престол на Христос.

1 Солунци 4-5: Павел описва грабването на църквата и възкресението на мъртвите при второто идване (1 Солунци 4:15-18). След това Павел насърчава вярващите да бдят (1 Солунци 5:1-10). Той завършва с молитва да бъдат осветени и да останат безупречни до идването на Исус (1 Солунци 5:23).

2 Солунци 1: Славният ден, в който Исус ще дойде със Своите мощни ангели и ще отмъсти на противниците на евангелието (Исая 66:15), е обрисуван.

2 Солунци 2: Второто идване ще бъде предшествано от отпадане от вярата и издигането на „човека на греха, сина на гибелта,“ който е антихрист. Отпадането на християните в бъдещето ще бъде толкова широко разпространено, че това е един от главните белези на Павел за близостта на второто идване на Исус.

2 Тимотей 3: Павел описва опасните времена в последните дни от гледна точка на моралния упадък в обществото, което е изпълнено с грях и измама.

2 Тимотей 4: Много хора няма да държат здравата доктрина в последните времена. Вместо това ще си натрупат лъжеучители, които ще одобряват живот на похот в контекста на фалшиви доктрини за благодат. Мнозина ще се отвърнат от истината. Идването на Христос е споменато от Павел три пъти в тази глава (стихове 1, 8, 18).

2 Петрово 3: Петър описва последните етапи на Деня на Господа и очистването на земята с огън.

Откровение 5: Планът на Татко е да издигне Исус като човешки цар над цялата земя. Исус взема свитъка от ръката на Татко. Свитъкът представлява документ за земята и плана на действие, за да се очисти тя.

Откровение 6: Божиите съдби срещу царството на тъмнината са разкрити.

Откровение 7: Бог обещава да защитава Своите хора от съдбите и компромиса. 

Откровение 8-9: Тръбите за съдбите са освободени срещу империята на антихриста.

Откровение 10: Бог обещава да освобождава пророчески послания и чрез тях да донесе разбиране, за да помогне на хората да избегнат измамата. Йоил пророкува за динамично пророческо изливане на Духа в последните времена.

Откровение 11: Двамата свидетели ще бъдат пророци с безпрецедентна сила.

Откровение 12: Йоан описва войната, която избухва в небето, причиняваща Сатана да бъде изхвърлен на земята по време на скръбта.

Откровение 13: Йоан описва действията на антихриста и на лъжепророка.

Откровение 14: Бог ще издигне 144,000 юдейски вярващи. В Откровение 14:6-13 са посочени четири ключови пророчески прокламации. Бог обещава да съди последователите на антихриста.

Откровение 15-16: Седемте чаши на гнева са изляти. Чашите на гнева припомнят напастите в Египет, освободени от Мойсей срещу фараона (Изход 7-12).

Откровение 17-18: Бог обещава да унищожи Вавилон, злата световна икономическа и религиозна мрежа, която прелъстява мнозина да следват злото и да преследват светиите.

Откровение 19: Исус марширува в Ерусалим като Цар победител, за да завърши Армагедонския поход, като порази антихриста.

Откровение 20: Сатана ще бъде хвърлен в затвор, когато Исус установява милениалното царство. След милениалното царство идва великият бял съдийски престол за невярващите.

Откровение 21-22:Описан е Новият Ерусалим като вечно обиталище на вярващите.   

ПЕТОКНИЖИЕТО: ПЪРВИТЕ ПЕТ КНИГИ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

Битие: Приложенията за последното време от Битие са описани под завета с Авраам по-нататък в този документ.

Левит 26: Тази глава съдържа обещания за благословения поради покорството на Израел и предупреждения за тяхното непокорство. Имало е частично изпълнение на тази глава  в историята, най-значително във Вавилонското робство (586 г. пр. Хр.) и разрушаването на Ерусалим (70 г. сл. Хр.). Левит 26:14-39 съдържа обещанията за седмократно наказание за бунта на Израел, за да се „строши гордостта на силата им“ (стих 19). Военните нашествия и нападения срещу Израел не са били изпълнени в никое историческо събитие. Те ще бъдат изпълнени в последните времена, докато Израел признае своята греховност (Левит 26:40; Осия 5:15).

Числа 23-24: Тези глави съдържат четири пророчески предсказания от Валаам за Валак, царя на Моав. Някои от тези пророчески предсказания са били частично изпълнени, когато цар Давид и други израелски царе унищожават враговете на Израел. Изпълнението на тези предсказания ще бъде изпълнено  в милениалното царство с крайното унищожаване на някои нации. Исус е описан като звездата, която ще изгрее от Яков, и скиптъра, който ще излезе от Израел, за да смачка вражеските нации.

Второзаконие 28-30: Дадени са обещания за благословения на покорството на Израел, както и предупреждения за непокорството им. Някои от проклятията във Второзаконие 28:15-68 са срещани в нашествията на Вавилон (586 г. пр. Хр.) и на Рим (67-70 г. сл. Хр.), когато Ерусалим е бил обсаден и унищожен. Детайлите или пълната мярка на тези проклятия ще се случат по време на голямата скръб. Пълнотата на благословенията ще се случи по време на милениалното царство.  

Второзаконие 32: Песента на Мойсей се пее пред стъкленото море в Откровение 15:3. Това е песен, която описва лидерството на Господа, свързано с неверността на Израел, и Неговия план да изкупи Израел и да благослови цялата земя. Бог ще провокира Израел към ревност (стихове 16-21) чрез езичниците, които са глупави хора, (стих 21). После Господ, Който убива и наранява, ще съживи и изцели, като донесе крайно освобождение на Израел от техните врагове (стихове 39-42). Това ще свърже езичниците с израилтяните в ликуване (стих 43).

ПСАЛМИТЕ 

Псалм 2: Давид пророкува за яростта на народите срещу Исус, която напълно ще се прояви през голямата скръб в Армагедонския поход. Яростта на народите в този псалм бе частично изпълнена, когато те преследваха светиите в ранната Църква (Деяния 4:28-31).

Псалм 14: Псалмистът пророкува за пълнотата на греха, която ще бъде изразена от онези, които ще се предадат на отвратителен грях. Това ще се случи по време на голямо отпадане и потискане на Божиите хора

Псалм 24: Исус се изкачва на святото място, направил Своето триумфално влизане в Ерусалим, по време на второто Си идване, след като е поразил земните царе. Това частично е изпълнено при възнасянето на Исус в небесните дворове, след като е поразил силите на тъмнината на кръста на Голгота, а също и чрез благочестивите светии, които се издигат в Божието присъствие.

Псалм 45: Тази любовна песен описва Исус при Армагедонския поход, воюващ срещу Своите врагове, за да установи истина, кротост и правда по цялата земя за милениалното царство.

Псалм 46: Този псалм описва увереността, която можем да имаме посред голямата скръб. Псалмът ни призовава да размислим по време на ужасните събития в последното време. Непосредственият контекст на тази песен е свързан с победата на цар Давид над неговите врагове и съответния мир, който е последвал във връзка с царството на Израел. Исус най-накрая ще донесе тотален край на войната, както е заявено в стихове 8-9. Милениалната река, която се вижда в Езекиил 47, е описана тук.

Псалм 47: Стих 3 на този псалм изобразява Исус по време на милениалното царство. Някои виждат този пасаж като описания на времето, когато ковчегът на завета е бил занесен в Ерусалим с голямо празненство (2 Царе 6).

Псалм 48: Когато се събират извън милениалния Ерусалим по време на Милениума, човешките царе са изпълнени със страхопочитание,. Тези царе са в паника и бягат (48:5) пред плашещото величие на славния трон на Исус.

Псалм 50: Милениалният Ерусалим е описан като светещ. Разкрит е също божият съд върху грешниците.

Псалм 53: Давид отново пророкува за пълнотата на греха, която ще бъде изявена. Хората ще се предадат на отвратителен грях. Той пее за време, когато ще има голямо отпадане и потискане на Божиите хора.

Псалм 58: Описания на праведните съдби на Исус срещу грешните и наградите на праведните.      

Псалм 67: Исус ще изяви Своята сила да спасява и да води всяка нация на земята.

Псалм 68: Давид описва маршируването на Исус през пустинята, разпръсвайки Своите врагове и освобождавайки пленниците по време на Своята процесия при второто идване. Давид използва образността на изхода и Синай (стихове 4, 11-19), за да предвещае великото избавление на Божиите хора в последното време (стихове 24-35).

Псалм 72: Това е молитва, описваща пълнотата на царуването на Исус над земята, което дава изобилно снабдяване за всички и изпълва народите с Неговата слава. Това също е действителна молитва за Соломон като цар на Израел, наследник на трона, през последните дни на Давид. Обсегът и пълнотата на тези събития ще бъдат изразени единствено през царуването на Исус като по-великия Давид.

Псалм 75: Пълната чаша на Божия гняв за народите, както виждаме в Откровение 14, е оповестена в този псалм.

Псалм 79: В този псалм е установена молитва за избавлението на Израел по време на голямата скръб (Откровение 11:1-2). Някои от тези събития са били изпълнени частично през робството на Израел във Вавилон през 586 г. пр. Хр., както и при зверствата на Антиох Епифан през четвърти век.

Псалм 80: Страданието на Израел по време на голямата скръб и тяхното ходатайство за избавлението им от Господ е темата на този псалм. Няма съгласие сред учените относно сигурността на частично изпълнение.

Псалм 83: По време на голямата скръб Израел се моли за избавление от конфедерацията от десет нации. Този плач има приложения в антисемитизма, който се е срещал през историята. Имало е частично изпълнение в събитията на Вавилонското изгнание, Асирийското изгнание и разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр.

Псалм 85: Това е пророческа молитва за връщането на Израел в земята в края на века, когато Господ отнема „всичкия“ Си гняв. Имало е частично изпълнение в Асирийското нашествие и във Вавилонското робство.

Псалм 87: Изпълнението на този пасаж говори за славата на Ерусалим и на юдейския народ, които са физически и духовно (новородени) в Сион, по време на милениалното царство. Този списък е описан в Евреи 12:23, посочващ новородените юдеи, записани в небесния Ерусалим (Евреи 12:23).

Псалм 93: Исус е видян като Яхве, Който се е облякъл със сила и празнува като победил военен Цар. Победата на Исус в последното време е изобразена тук, което води до здравото Му установяване на земята.

Псалм 96: При второто идване на Исус цялата земя ще Му се поклони с трепет. Пеенето на нова песен е споменато девет пъти в Писанието (Псалм 33; 40; 96; 98; 144; 149; Исая 43; Откровение 5, 14). Във всяко споменаване, с вероятно изключение на Псалм 40, обсегът на песента е глобален. Това включва човечеството и творението във връзка с идването на Исус като Съдия на земята. Новата песен (Исая 42:10, Откровение 5:8-14) декларира новите неща (Исая 42:9), преди те да са се случили, а именно, универсалното признаване на Исус като Яхве, което води до управлението на светиите на земята с Него.

Псалм 98: Всички народи ще се поклонят на Исус, когато Той царува през Милениума.

Псалм 102: Показани са отчаянието на Израел и бъдещето им възстановяване в милениалното царство.

Псалм 110: Изпълнението на пасажа посочва връщането на Исус в Милениума и Неговия съд на народите в последното време. Псалмът е частично изпълнен посредством служението на Исус чрез църквата след Неговото възкресение. Псалм 110 е Старозаветният пасаж, който е най-цитираният в Новия Завет. Той директно е цитиран шест пъти (Матей 22:44; Марк 12:36; Лука 20:42; Деяния 2:34; Евреи 1:13; 10:13) и има 25 директни или индиректни загатвания за него. Двете главни теми в Псалм 110 са вечното царско и свещеническо служение на Исус. В Псалм 110 Татко изговаря две пророчества за Исус. Първо Татко поканва Исус да седи с Него като Цар завинаги (стих 1). После Той дава на Исус духовни отговорности като свещеник също завинаги (стих 4).

Псалм 118: Пълнотата на това се случва, когато Исус освобождава Израел по времето на Своето второ идване. Псалмът е бил частично изпълнен при триумфалното влизане на Исус в Ерусалим преди Неговата смърт на кръста (стихове 22, 25-26). Исус споменава този Псалм в Матей 23:39, заявявайки, че няма да влезе в Ерусалим, докато лидерите не заявят, „Благословен е Този, Който идва в името на Господа“. (Псалм 118:26; Матей 23:39).

Псалм 147: Исус ще изгради наново Ерусалим и ще събере Своя народ от нациите, след като се върне.

Псалм 149: Израел ще партнира на Исус в изпълването на съдбите над нациите на земята.

ГЛАВНИ СТАРОЗАВЕТНИ ПРОРОЧЕСТВА

Исая 2: Исус ще управлява всички народи от Ерусалим в Милениалното Царство.

Исая 4: Милениалното Царство под управлението на Исус като отрасъл на Господа (Еремия 23:5; 33:15:Захарий 3:8; 6:12).

Исая 5: Божият съд и спасение за Израел е в края на века. Това е било частично изпълнено, когато Бог е дисциплинирал Израел чрез асирийското нашествие през 721 г. пр. Хр.

Исая 9: По време на връщането Си Исус ще порази антихриста, който е завладял Израел. Този пасаж е бил частично изпълнен чрез нашествието на асирийския цар, Сенахирим, в поколението на Исая. Обаче детайлите на този пасаж не са напълно изпълнени досега. Нямало е време на „умножаване и на голяма радост“ в „разделянето на плячката,“ чрез което облеклата и оръжията на угнетяващата армия „са запалени като гориво за огъня“ (9:3-4). Нито пък обещаното Дете е било установено в Своето управление на трона на Давид и над Неговото царство със справедливост и праведност по земята (9:7). Тронът на Давид говори за земното измерение на царуването на Месията.

Исая 11: Исус царува в Милениалното Царство и съди грешните нации.

Исая 12: Тази пророческа песен е изпята от Израел, след като Исус ги освобождава от подтисничеството на антихриста и започва Милениалното Царство, както е описано в Исая 11. Глави 11-12 илюстрират славната картина на Божието управление на земята, изтичащо от Сион, след като Исус събира и възстановява Израел.

Исая 13: Исая описва падането на Вавилон и края на века. Вавилонското подтисничество на Юдея (605 – 539 г. пр. Хр.) е спряно, когато те са поразени от персийците през 539 г. пр. Хр. Вавилон ще бъде съграден наново и установен в Ирак (на 50 мили южно от Багдат). Той ще бъде възстановен и използван като един от центровете на антихриста. Вавилон ще функционира като центъра на световните демонични, религиозни и икономически мрежи (Исая 13-14; Еремия 50-51; Откровение 17-18). Пророкуваните срещу Вавилон съдби в Еремия 50-51 описват неговото внезапно и неизменно унищожение. Това все още не се е случило напълно.

Исая 14: Пълното унищожение на Сатана и на антихриста се случва в края на века. Само антихристът и неговата гибел, както е описана в Откровение 20, съвпадат с описанието на вавилонския цар, който няма гроб (стихове 18-20). Той ще бъде хвърлен жив в огненото езеро. Това пророчество е било частично изпълнено в осъждението на Вавилон през 539 г. пр. Хр. от Персия.

Исая 18: Бог обещава да се движи в полза на Етиопия срещу антихриста, когато неговите армии са поразени от Исус при Армагедон (Исая 18:4-6). В Данаил 11:42-43, антихристът ще нахлуе в Етиопия и Египет. Господ ще избави Египет (Исая 19) и Етиопия (Исая 18) по време на второто идване на Исус. Стих 7 описва „в това време“, когато започва краят на века. Етиопия и Асирия ще донесат своите дарове, за да се поклонят на Исус.

Исая 19: Ще има национално съживление в Египет по време на второто идване на Исус (19:18-22). Детайлите за това Египет и Асирия да си служат едни на други, имайки икономическа и политическа хармония (магистралата), Египет да стане Божий народ, Асирия да стане делото на Неговите ръце, а Израел наследство на Исус, все още не са били изпълнени в историята, но ще бъдат след второто идване.

Исая 21: Крайното падане на Вавилон се случва в края на века и показва изпълнението на това пророчество. Този период е бил частично изпълнен по време на падането на Вавилон през 529 г. пр. Хр. и е бил причина за радост, защото е дал възможност за освобождаването на юдейските изгнаници. Изгнаниците били свободни да се върнат в земята и да съградят наново храма.

Исая 24: Това описва световно осъждение по време на Голямата скръб и Милениалното Царство. Стих 21 говори за осъждение на земните царе.

Исая 25: Исая описва Милениалното Царство. Това включва великия празник на Исус с Неговите хора, Божието избавление на Израел и постоянното премахване на смъртта чрез възкресението на мъртвите.

Исая 26-27: Песента на Юда е за Божията вярност и включва споменаване на възкресението (26:19). Исая 27:12 говори за събиране на израилтяните от Асирия и Египет в края на века.

Исая 28: Изпълнението на това пророчество ще се случи, когато Израел влезе в съюз с антихриста, наречен завет на смъртта. Антихристът ще наруши този завет, три години и половина преди второто идване на Исус, и тогава Ерусалим ще бъде стъпкан (стих 18). Това може да е било частично изпълнено, когато Израел прави завет с Египет пред лицето на Асирийската военна агресия в дните на Исая. Исус ще избави Израел при Своето идване, както се вижда в Исая 28:16-17 (Матей 21:42; Марк 12:10; Лука 20:17; Деяния 4:11; Римляни 9:33).

Исая 29: Исая пророкува за осъждението и възстановяването на Израел в края на века (стихове 14, 17-24). Бог ще постави обсада срещу Ерусалим, подбуждайки всички нации да го нападнат (Исая 29:1-7; Йоил 3:2; Софония 3:8; Захария 12:2-3; 14:2). Този период е бил частично изпълнен, когато армиите на Сенахирим са били свръхестествено унищожени (Исая 39).

Исая 30: Пълният бунт и осъждение на Израел (стих 6) ще се случи напълно в последните времена, точно преди Господ да го възстанови (стихове 14-26), и ще осъди антихриста, който е наречен асириеца (стихове 27-33).

Исая 31: Изобразено е националното покаяние и избавление на Израел от антихриста в последното време. Националното покаяние от стих 7 не се е случило в дните на Исая. Частично изпълнение на това се случва в реформите, които Езекия установява.

Исая 32-33: Разбиването на асирийската армия пророчески описва периода на голямата скръб, в който Исус идва като Царя на Израел. Много юдейски градове са били изгорени във военния поход през 701 г. пр. Хр.

Исая 34: Предсказани са Божиите съдби на последното време срещу народите и унищожаването на Едом при второто идване на Исус.

Исая 35: Исая описва изцеляването на земята и на народа на Израел в Милениалното Царство. Докато това е било частично изпълнено във връщането на изгнаниците от Вавилон, установяването на вечната радост и пълното отстраняване на скръбта, представени в стих 10, сочат към едно по-голямо изпълнение. Физическото възстановяване на стихове 5-6 започва в служението на Исус и апостолската църква. Израел ще види пълно екологично възстановяване (стихове 1, 2, 7) и избавление (стих 4) по времето на второто идване на Исус.

Исая 40: Всяка плът ще види глобалното разкриване на Божията слава и второто идване на Исус. Пророчески посланици ще бъдат издигнати, за да подготвят народите за идващата последна слава на земята. Това пророчество е било частично изпълнено в предшестващата мисия на Йоан Кръстител при първото идване на Исус. Ясно е, обаче, че служението на Йоан беше само частично изпълнение, защото в него „всяка“ плът едновременно не видя Господа (стих 5).

Исая 41: Израел ще бъде напълно изцелен и възстановен в края на века. Бог потвърждава Своето избиране на Израел и го уверява, че всички народи, които го потискат, ще бъдат поразени. Това е времето, когато Исус ще бъде издигнат като Бог на цялата земя.

Исая 42: Божията справедливост ще изпълни цялата земя при второто идване на Исус в контекста на едно световно движение на поклонение (стихове 10-12). Този пасаж е бил частично изпълнен при първото идване на Исус (Матей 12:18-20).

Исая 43: Исус напълно ще изкупи Израел отсред народите и ще върне неговите хора обратно в тяхната земя в края на века.

Исая 44: Господ ще излее Духа Си върху Израел в края на века. Това довежда до национално съживление, когато Израел е възстановен духовно, социално и в околната му среда. Исус ще бъде признат глобално като изкупителя на Израел и Царя на цялата земя.

Исая 47: Това пророчество срещу Вавилон е изпълнено през 529 г. пр. Хр. (Данаил 5). То, обаче, служи като пророческа картина на унищожението на Вавилон в последното време, както е описано в Исая 13, Еремия 50-51 и Откровение 17-18.

Исая 48: Голямата скръб е контекстът за пречистването и изпитването на Израел (стих 10) и Исус ще има Своето наследство (Своята слава) в края на века. Бог ще сдържи гнева Си, така че Израел да не бъде напълно унищожен.

Исая 49: Исая описва световното лидерство на Исус в Милениалното Царство, след като Той освобождава юдейските затворници на последното време, за да се върнат в Израел. Този период е имал първично изпълнение при първото идване на Исус (2 Коринтяни 6:2). Той ще бъде напълно изпълнен, когато Божието спасение достигне краищата на земята (стих 6).

Исая 53: В края на века Израел ще направи тази национална изповед, описана в главата. Част от това пророчество е изпълнено в страданието на Христос на кръста (Деяния 8:32-37) и в изцелителното служение на Исус (Матей 8:14-17).

Исая 56: Обрисуван е Домът на молитва в Ерусалим след второто идване. Това пророчество е било частично изпълнено чрез апостолското служение, видяно в Книгата Деяния, когато много езичници идват до спасение.     

Исая 59: Исая описва бунта и неправдите на Израел (стихове 14-15) през историята както и в края на века, когато Божиите съдби са напълно освободени (стих 18). В това време Исус ще воюва срещу Своите врагове, когато се връща да избави Сион (стихове 17-20) от неговия грях и неговите потисници (антихрист). Бог като Човек е великият ходатай, който ще установи справедливост сред народите.

Исая 60: Божието благословение е върху Израел в Милениалното Царство, когато много народи донасят благословение за него.

Исая 61: Исус възстановява народите в Милениума. Исая 61:1 е частично изпълнен по време на първото идване на Исус.

Исая 62: Бог ще направи Ерусалим да бъде духовната и политическата столица на земята. Бог обещава да постави ходатаи (стражари) в последните времена, които ще викат за пълнотата на Ерусалим.

Исая 63: Исус ще воюва срещу земните царе по време на второто Си идване. Исус ще марширува през Едом (в днешни дни Йордания) по пътя Си към Ерусалим. Йоан говори за този период в Откровение 19:11-21, като пророкува, че Исус ще воюва срещу земните царе.

Исая 64: Това е молитва за второто идване на Исус, когато Исая вижда Исус да идва от Едом в Исая 63. Тази молитва описва завръщането на Исус в небето. Това включва видимото отваряне на небесната област, огън от небето и земетресения. Божият гняв срещу враговете Му и нежността Му към Неговия заветен народ са подчертани в този пасаж.

Исая 65-66: В Милениалното Царство и нататък Божиите хора имат пълна радост.

Еремия 30: Еремия описва Израел в Голямата скръб (стихове 3-8) и в „по-късните дни“ (стихове 24). Втората половина на главата говори за време, когато Израел ще бъде напълно защитен от всичките си врагове и ще се покланя с мир в земята, след като се е върнал от робство. Това е имало частично изпълнение във връщането на Израел от вавилонското робство през 536 г. пр. Хр. и когато държавата Израел беше възстановена през 1948 г. Обещанията, които са описани тук, ще намерят своето пълно изпълнение в Милениалното Царство.

Еремия 31: Описано е спасението и възстановяването на Израел в последното време, което започва в Еремия 30. От особена важност е Божието споменаване за възстановяване след наказанието на „Ефрем“. Това говори за десетте северни племена, които са били изгубени и отделени от Израел повече от 100 години от времето на служението на Еремия. Бог ще спаси остатъка на Израел, ще се смили за разпръснатите племена и ще донесе голямо благословение и преуспяване на целия Израел, когато неговите хора се обединят наново. Това се случва, когато целият Израел приема „новия завет“ (стихове 31-34), което е установено чрез смъртта и възкресението на Исус.

Еремия 33: Пълнотата на Божиите заветни обещания ще бъдат разкрити в Милениалното Царство, когато Израел и Юда са почетени пред всички народи.

Еремия 50-51: Падането на Вавилон ще има своето крайно изпълнение по време на второто идване. Падането на Вавилон през 539 г. пр. Хр., в ръцете на персийската армия, е частично изпълнение на Еремия 50. Обаче, много от специфичните детайли на това пророчество не са били изпълнение по това време. Йоан цитира Еремия 51 три пъти в Откровение 18, говорейки за бъдещото осъждение на Вавилон. Така в двата пасажа има много елементи на пророческа прокламация, която сочи към един бъдещ сценарий, в който Вавилон е силно противопоставен и сурово осъден от Господа.

Езекиил 5: Обрисуван е най-големият глад в историята (Езекиил 9; Данаил 12:1; Матей 24:21), който се случва в края на века. Това пророчество е било частично изпълнено през 586 г. пр. Хр. Този важен стих прави цялата глава приложима към крайното разрушаване на Ерусалим в края на века.

Езекиил 11: Възстановяването на Израел в края на века е, когато целият етнически Израел се събира при Месията и в земята (стихове 14-20). Това е било частично изпълнено след вавилонското робство както и през 1948 г.

Езекиил 20: Езекиил описва събирането на Израел след голямото разпръсване (Второзаконие 28-30; Езекиил 20:33-44). Когато Господ събира Израел, Той ще го очисти, пречисти и възстанови.

Езекиил 34: След второто идване Исус пасе и събира всички етнически юдеи от народите обратно в обещаната земя и после ги прави да процъфтяват (Второзаконие 30:1-10; Езекиил 34:11-31). Благословенията описват припомняне на Едемската градина (Исая 11:6-9).     

Езекиил 36: Изпълнението на това пророчество ще се види в Милениалното Царство.

Езекиил 37: Израел е символизиран от поле със сухи кости, в които внезапно се влива Божия живот. След като всяка надежда е изгубена, тогава Божиите заветни благословения ще се разкрият в един възстановен и обединен Израел. Това ще се случи в контекста на второто идване на Исус.

Езекиил 38-39: Описано е унищожаването на антихриста и на неговите армии в Армагедонския военен поход (Откровение 19:17-21). Гог е пророческо име на антихриста. Триумфът и възстановяването на Израел, описани тук, ще се случат по времето на второто идване на Исус.

Езекиил 40-48: Милениалният храм ще бъде построен в Ерусалим. Езекиил описва цялостно жертвите и приносите, след като Исус се върне на земята. Някои бъркат тези жертви с жертвите за грях. Обаче, няма нужда от друга кръвна жертва за грях, тъй като всички такива жертви бяха отменени чрез смъртта на Исус (Евреи 8:5, 13; 9:9, 24; 10:1). Жертвите не са заместители, както бяха преди смъртта на Исус, но по-скоро ще бъдат възпоменателни. Те ще поглеждат назад в спомен за кръста, както правим и ние, когато вземаме Господна вечеря. Езекиил беше упълномощен да наблюдава архитектурните детайли и мерки на бъдещия храм, за да насърчи своите хора, че това неизбежно ще се случи.

Данаил 2: Тълкуванието на Данаил на съня на Навоходоносор е за голям образ, представляващ четири последователни, древни империи, които ще се изправят срещу Израел. Четвъртата световна империя е представяна и от древния Рим, и от бъдещата „съживена“ римска империя, управлявана от антихриста. Отсечен е камък без човешки ръце, представляващ второто идване на Исус и установяването на Неговото Месианско царуване.

Данаил 7: Това е видението на Данаил за четирите звяра, представляващи четири последователни, древни империи (Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим) плюс империята на антихриста, възникваща в края на века. Данаил вижда небесна съдийска зала, където Татко като Древния по дни дава на Исус власт над всички народи и постановява съд над антихриста, който да бъде изпълнен при второто идване на Исус. Древният Рим е „близко“ изпълнение на четвъртия звяр в Данаил 7. „Далечното“ изпълнение ще се случи в една съживена римска империя, съдържаща 10 нации, които идват под властта на антихриста.

Данаил 8: Изпълнението на това, което Данаил пророкува тук, ще се случи в последните години от естествената история (стихове 17, 26), каквато  познаваме. Това видение започва с описание на издигането на Мидо-Персия и Гърция (Александър Велики). Данаил 8:9-14 описва нападението на Антиох Епифан над Ерусалим (стих 9). Данаил пророкува за антихриста в стихове 23-25, които частично се изпълняват от Антиох Епифан.

Данаил 9: Данаил записва тази молитва за избавлението на юдейския народ от чуждото робство. Тази молитва ще бъде използвана отново от остатъка на Израел в последните времена. Ангел Гавраил отговаря на молитвата на Данаил, като го насърчава, че юдеите скоро ще бъдат освободени от вавилонското робство. После той дава пророческо послание за седемдесет години, които ще изпълнят Божиите намерения за юдейския народ. В  това пророчество думата „седмица“ се отнася за период от седем години (а не за седем дни). Оттук следва, че седемдесет седмици се равняват на 490 години. След първоначалните 69 седмици, или 483 години, има „пауза“ на Божия календар, когато Исус Месията трябва да бъде“отсечен.“ През седемдесетата седмица или последните седем години от естествената история, която познаваме, антихристът или „князът, който ще дойде“, ще направи мирен договор с Израел и много други народи (стих 27). Първите 69 седмици (483 години) може би са изпълнени от 445 г . пр. Хр. До 32 г. сл. Хр.

Данаил 11: Това е най-подробната пророческа глава в Библията. Тя описва издигането на Александър Велики и четирите следващи царства, които възникват от неговата империя. Започвайки в стих 21, Данаил описва Антиох Епифан IV, който е преобраз на антихриста от последното време. Има много паралели между Антиох Епифан и неговото нападение над Израел и антихриста. Данаил 11:36-45 описва антихриста по много определен и точен начин, без да го сравнява с Антиох Епифан.

Данаил 12: Тази глава описва най-голямата скръб на Израел в историята. Тази скръб ще трае три години и половина (време, времена и половин време).

ВТОРОСТЕПЕННИ СТАРОЗАВЕТНИ ПРОРОЧЕСТВА

Осия 1: Възстановяването на Израел идва в края на века, след издържане на Божиите съдби.

Осия 2: Израел познава Господа като свой Младоженец, за да започне Милениалното Царство (стих 16).

Осия 3: Израел ще се страхува от Господа в последните дни. Думата „после“ (стих 5) дава точното време. Събитията тук ще се случат точно преди времето на грандиозното възстановяването на Израел в края на века.

Осия 5:15-6:3: Господ ще остане „на мястото Си“, докато юдейският народ признае вината си и потърси Божието лице във време на голямо страдание; тогава Господ ще съживи и изцери Израел.

Осия 14: В края на века Израел ще се върне при Господа и ще получи изцеление от своето отстъпничество.

Йоил 2: Антихристът ще предприеме военно нашествие срещу Израел по време на Голямата скръб (стих 2). Тази криза ще се случи според контекста по време на най-голямото изливане на Духа, което светът някога е виждал. Две фрази изискват тълкувание за последните времена. Първо, в стих 2, нахлуващата армия е най-ужасната армия в цялата човешка история (армията на антихриста). После, в стих 28, „след това“ означава, че тази армия пряко ще предхожда Божието възстановяване в края на века. Йоил 2:1-11 е частично изпълнено в три вавилонски нашествия през 605, 597 и 586 г. пр. Хр.

Йоил 3: Всички народи ще се съберат при Израел във военен конфликт за Армагедонския военен поход и обсадата на Ерусалим. Израел ще преживее Божието избавление и спасение, физически и духовно.

Амос 8: Този съд върху Израел е бил частично изпълнен през 721 г. пр. Хр., когато асирийците завладяват десетте северни племена и ги изселват. Нашествието на Сенахирим през 701 г. пр. Хр. и трите вълни от атаки на Вавилон (606, 597 и 586 г. пр. Хр.) също са били частични изпълнения. Израел претърпява частично изпълнение на този съд отново от Рим през 70 г. сл. Хр., когато храмът е разрушен и през 135 г. сл. Хр., когато Ерусалим е разрушен. Обаче, пълнотата на съда в тази глава няма да е изпълнена, докато слънцето не залезе по пладне и земята е помрачена посред бял ден (стих 9), както е описано от седмата съдийска тръба (Откровение 16:10).

Амос 9: Господ ще възстанови Давидовата скиния и ще върне целия остатък на Израел, който е бил разпръснат сред народите. Те никога отново няма да напуснат земята.

Авдия 1: Господ ще излее гнева Си върху народите и ще донесе спасението Си за Израел.           

Михей 2: Израел ще бъде възстановен от Онзи, Който разбива заради тях, когато Господ отговаря на нечестивите лидери, които са над тях. Нечестието в дните на Михей отразява „опасните времена“ в последните дни ( 2 Тимотей 3). Този пасаж дава пророческо предупреждение, което се прилага за нечестивите във всяко поколение, като посочва към време, когато справедливостта ще дойде напълно към Израел и народите.

Михей 4: Михей описва време, когато Месията ще управлява с мир от Ерусалим над всичките народи. Това се случва, след като Бог „овършава“ народите, които Му се противопоставят в края на века. Михей говори на Израел в неговите дни и предсказва отговора на хората в ужасяващите събития, който ще доведе до тяхното крайно избавление от робство и Вавилон (стихове 9-10). Обаче, „болката на раждаща жена“, свързана с това, което Бог иска да роди, е описание на избавление, което е далеч по-велико от завръщането от Вавилон през 536 г. пр. Хр.

Михей 5: Месията ще царува и пасе Своите хора, след като антихристът е поразен. Управителят, който излиза от Витлеем, е Исус (стих 2). Избавлението на Израел от Исус също е описано. Имало е частично приложение на това поражение в дните на Михей (стихове 5-6), когато асирийският цар Сенахирим е поразен от ангела на Господа при Ерусалим (Исая 37:36). Обаче, „отсичането“ на враговете на Израел, навсякъде, където юдеите са разпръснати в народите, ще се случи в края на века (стихове 7-9).

Михей 7: Молитвата на Михей за съживление и избавление ще бъде отговорена в пълнота в края на века. Този пасаж говори за събирането наново на Израел в края на Голямата скръб, когато Исус ще пасе Своя народ със знамения, както направи Мойсей, когато излязоха от Египет (стих 15). В резултат на това ще бъдат засрамени от своята военна мощ и треперещи ще дойдат при Господа в страх (стихове 16-17).

Наум 1: Господ ще яви пълнотата на Своя яростен гняв, когато сложи край на антихриста (нечестивия съветник) и неговата коалиция от нечестиви народи (Откровение 14:10; 15:1). Това пророчество е частично изпълнено, когато Ниневия, столицата на Асирия, е поразена от вавилонците и мидийците през 612 г. пр. Хр. Асирийският цар Сенахирим (нечестивият съветник) е убит в дома на своите богове (4 Царе 19:36-37). Това пророчество ще бъде изпълнено единствено в края на века, когато нечестивец повече няма да минава през Израел (стих 15). Израел е окупиран много пъти от 612 г. сл. Хр. Само след като Исус порази антихриста и установи Милениалното Царство, Израел ще има постоянна сигурност.

Авакум 2: Нечестивият и гордият е описан като „смърт, която не може да се насити“ (стих 5). Това ще се изпълни най-вече в антихриста, който ще събере всички народи срещу Господния помазаник. Частично изпълнение на това е имало, когато Вавилон е обрал народите и после и той е бил обран през 539 г. сл. Хр. от персийците. Пълното изпълнение на това пророчество изисква нечестивият да събере всички народи при себе си (стих 5). Вавилон е пророческа картина на това, но не изпълнява всички детайли на това пророчество. Вавилон не е събрал всички народи, а само малка част от тях. Антихристът ще събере и потисне всеки народ до някаква степен (Псалм 2:1-3; Откровение 13:14-17; 16:13-14; 17:12-14).

Авакум 3: Авакум вижда видение на процесията при второто идване на Исус, и на небето и на земята, когато Той извършва съд над антихриста и неговите армии. Пророческо загатване за това се е случило, когато Бог, чрез Мойсей и Исус Навин, е марширувал в обещаната земя, унищожавайки вражеските народи по пътя. Божията светлина е била като светлината в огнения стълб и Той е „ходил през морето“, когато е разделил Червеното море. Бог е водил Израел по суха земя и слънцето е спряло за Исус Навин. Този пасаж, обаче, ще бъде изпълнен единствено когато Исус се върне и „морът ходи пред Него“ (стих 5),както е изобразено в седмата тръба (Езекиил 38:22; Захария 14:12-18: Откровение 16:21). Не е ходил мор пред армиите на Израел, когато те са влизали в Ханаан. Исус ще овършее народите с гняв по времето на второто Си идване (Авакум 3:12; Откровение 19:15). Фразата в стих 8, „възседнал Си на конете Си“ ,ще бъде изпълнена в Откровение 19:11-14, когато Исус се връща на бял кон с небесните армии на коне. Израилтяните са нямали колесници, когато са влизали в Ханаан, но небесните армии ще имат (4 Царе 4:17).

Софония 1: Описан е съд, който унищожава човечеството,  зверовете, птиците и рибите (стих 3). Това е било частично изпълнено, когато Вавилон разрушава Ерусалим, но няма да бъде изцяло изпълнено до Голямата скръб, когато Исус съди бунтовните народи.

Софония 2: Съд над Ерусалим, случващ се в края на века, когато Богът на Израел е издигнат над всички земни богове. Всички споменати географски области са претърпели съд в различни степени. Например, Ниневия и Асирийската империя са унищожени през 612 г. пр. Хр. Все пак това не е било толкова сурово, тъй като не са останали без нито един жител (стих 5) и не са оставени опустошени (стих 9). Крайното и най-суровото от тези осъждения върху областите около Израел ще бъде изпълнено в последните времена.

Софония 3: Бог ще унищожи всички нечестиви народи и ще възстанови Израел в Милениалното Царство (стихове 8-20). Това пророчество е било частично изпълнено през 721 г. пр. Хр., когато асирийците завладяват десетте северни племена и ги изселват. Юдея частично получава това осъждение в ръцете на Асирия и Вавилон през 701 г. пр. Хр., когато асирийският цар Сенахирим нахлува в Юдея, и при трите пъти, когато Вавилон нахлува в Юдея (606, 597 и 586 г. пр. Хр.). Имало е частично изпълнение, когато Израел се връща в земята при Неемия (445 г пр. Хр.), за да съгради храма. Целият свят да бъде погълнат и да бъде Божият огън (стих 8), и никога повече да не бъде горделив като народ (стих 11), както и никога повече да не се страхува от зло (стих 15), все още не се е изпълнило. Това ще стане по време на второто идване на Исус.

Захария 1: Бог ще унищожи всички врагове на Израел, ще възстанови неговото процъфтяване и ще съгради наново Ерусалим. Това е било частично изпълнено, когато Израел се връща в земята от Вавилонското робство при Зоровавел (536 г. пр. Хр.) и Неемия (444 г. пр. Хр.). Обаче, процъфтяването и мира, изобразени в стих 17 ,не са дошли в това време. До второто разпръсване през 70 г. сл. Хр. Израел е бил подложен на потисничество от чужди сили. Множеството обещания относно възстановяването на Израел в земята зависят от национално покаяние (Захария 12:10-14). Нито завръщането в земята през 536 г. пр. Хр., нито повторното установяване на държавата Израел през 1948 не са изпълнили това условие.

Захария 2: Господ ще донесе безпрецедентно нарастване на населението и икономическо процъфтяване на Ерусалим в Милениума. Той ще дойде в изявеното Си присъствие, за да обитава в Ерусалим. Господ ще се разправи строго с народите, които са потискали Израел. Частично изпълнение на този пасаж може да се види в ограниченото процъфтяване, което Израел преживява в дните на Ирод Велики, и отново след 1948 г. Обаче, процъфтяването и увеличаването на населението в тези периоди е много по-ограничено от това, което е видяно тук. Освен това, населението на Израел винаги е трябвало да се справя със страха от своите врагове.

Захария 3: Божията милост е по-голяма от дълбочината на греха на Израел. Властта на Израел като царство от свещеници ще бъде напълно възстановена, когато Господ напълно очисти цялата нация чрез делото на Месията и възстанови нейната свещеническа власт, за да служат пред Него. В дните на Зоровавел и Исус (516 г. пр. Хр.) Бог е възстановил храма и свещеническото служение за Израел, въпреки тежестта на предишните им грехове. Националното спасение на Израел зависи от неговото национално приемане на изкупителното дело на Исус. (сравнете Захария 3:9; 12:10 с Римляни 10:12; 11:26).

Захария 4: Бог ще възстанови служението на Израел като свидетел на Неговата слава за народите, като горяща и светеща лампа в последните времена, особено в служението на двамата свидетели (Откровение 11:3-6). Служението на Израел като царство от свещеници е било частично възстановено в дните на Зоровавел, когато храмът е бил построен наново, а свещеническото служение възстановено. Обаче, Божието изявено присъствие не се е върнало в този възстановен храм.

Захария 5: Бог ще очисти Израел в последните времена чрез съд и премахване на всяко нечестие от земята. В контраст, нечестието ще дойде в пълнота в Сенаарската земя (Вавилон). Израел е бил очистен от поклонение на явния идол след връщането им в земята през 536 г. пр. Хр. Грехът на Израел, обаче, никога не е бил махнат по начина, описан тука. Това пророчество е било изговорено в тъмните времена на древния Вавилон (519 г. пр. Хр.), но въпреки това то описва едно бъдещо възраждане на този град като обиталище на нечестие (Откровение 17-18).

Захария 6: Господ ще съди всичките врагове на Израел и ще постави Исус като Цар над земята. Исус ще възстанови храма в Ерусалим и ще управлява земята оттам.

Захария 8: Бог напълно ще възстанови Израел във всяко измерение: духовно, земеделско, физическо и финансово, като заедно с това им даде сигурност, когато Ерусалим стане глобален център за поклонение на земята. Относително благополучие се е върнало в Ерусалим след дните на Неемия (444 г. пр. Хр.) до разпръсването през 70 г. сл. Хр.

Захария 9: Като Княз на Мира, Исус ще избави Израел от всички бъдещи войни, като установи световен мир и благополучие под Неговото лидерство от Ерусалим. Това благополучие може да е имало частично изпълнение в завоеванията на Александър Велики (332 г. пр. Хр.) и в избавлението на Ерусалим в дните на Антиох Епифан IV (167-165 г. пр. Хр.), който е преобраз на антихриста. Крайното изпълнение на този пасаж ще доведе до това Израел никога да не страда в ръцете на потисник (стих 8).

Захария 10: Това описва унищожението на всички врагове на Израел под лидерството на Исус. Ще има огромен растеж на населението, когато Исус спаси цялата нация и доведе мнозина обратно в земята. Това е било частично изпълнено от 1948 г. насам.

Захария 12: Ще има безуспешна обсада в последното време на Ерусалим от всички народи на земята, което ще доведе до неговото разрушаване. Исус ще защити Израел в битката за Ерусалим, когато той се обърне с цялото си сърце към Господа в национален ден за покаяние, в който ще признае Исус като своя Месия.

Захария 13: Голямо очистване ще дойде в Израел след Голямата скръб , в което две трети от юдеите ще бъдат убити, а една трета ще бъдат спасени.

Захария 14: Когато народите се съберат срещу Ерусалим, Исус ще се върне ма земята, за да се бие за Израел. Живи води ще потекат от възстановения Ерусалим, носещи вода за земята. Ерусалим ще бъде установен като глобален център за поклонение, който е свят на Господа.

Малахия 3: Господ ще издигне служения предшественици, които да подготвят Неговия народ и народите за второто идване на Исус. Това пророчество е било частично изпълнено от Йоан Кръстител, като предшественик, който подготви пътя за първото идване на Исус (Матей 11:19; Марк 1:2; Лука 7:27). Служението на Йоан не доведе до решителния съд или очистване на Израел, което Малахия описва в тази глава.

Малахия 4: Малахия описва идването на Илия като крайното предшестващо служение, което да обърне сърцата на бащите към децата преди второто идване на Исус. Имало е частично изпълнение на това в служението на Йоан Кръстител, който дойде в духа и силата на Илия (Лука 1:17).

АВРААМОВИЯТ ЗАВЕТ

Божият завет с Авраам и Израел се вижда главно в пет пасажа: Битие 12:1-3; 13:14-17; 15:4-21; 17:1-21; 22:15-18). Заветът също беше потвърден между Бог и Яков (Битие 26:1-4; 28:10-14; 35:9-12; 48:3-4). Бог обеща на Авраам, че ще го направи велик народ (Битие 12:2; 13:16; 15:4-5:17:6) и че неговите физически потомци, народът на Израел, ще притежават Ханаанската земя завинаги (Битие 12:7; 13:14-15, 17; 15:7; 17:8).Това води до голямо благословение върху цялата земя (Битие 12:3; 22:18; 28:14).Фактът, че Бог обеща на физическите потомци на Авраам (етническия Израел) Ханаанската земя завинаги като един вечен завет, означава, че Израел никога няма да загине като народ. Ако Израел някога загине като нация, тогава той не може да притежава вечно земята и Авраамовият завет не може да бъде вечен. Части от Авраамовия завет вече са изпълнени. Например, Бог благослови Авраам с голямо богатство и други благословения по време на неговия живот (Битие 24:1, 35), Той направи името му велико сред народите и му даде множество физически потомци. След 400 години на робство Бог даде Ханаанската земя на Авраамовите потомци и те никога не загинаха като отделна, етническа група хора. Чрез смъртта на Исус, потомък на Авраам, голямо благословение беше дадено на разположение на народите по земята чрез Неговата смърт и възкресение. Бог даде Ханаанската земя за вечно притежание на физическите потомци на Авраам (Битие 17:8).

ДАВИДОВИЯТ ЗАВЕТ      

Давидовият завет е записан във 2 Царе 7:11-16 и в 1 Летописи 17:10-15. Има още няколко пасажа, които говорят за Божия завет с Давид (2 Царе 23:5; 2 Летописи 7:18; 21:7; Псалм 89:3-4, 28-29, 34-37; Еремия 33:19-26). Бог обеща на Давид вечно потекло и вечен трон и царство. Исус ще седи на трона на Давид завинаги в Ерусалим. Областта на Давид беше физическата земя и народът на Израел. Докато е ясно, че Исус вече упражнява Своето царско управление и власт, като седи от дясната страна на Татко в небето, Библията посочва, че Исус също ще изпълни Божиите обещания към Давид, като управлява над естествено царство на тази настояща земя в бъдещето.

ВАЖНИ ДАТИ В ПРОРОЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА ИЗРАЕЛ

721 г. пр. Хр.: Десетте племена на Израел са изселени от Израел от асирийците под управлението на Саргон (4 Царе 17). Те никога не се върнаха в земята. Асирийските лидери, споменати в Стария Завет, са Теглат-Феласар (4 Царе 15-16), Салманасар (4 Царе 17-18), Сенахириб (4 царе 18-19 ; 2 Летописи 32; Исая 36-37) и Саргон (Исая 20). 

701 г. пр. Хр.: Асирия при Сенахириб нахлува в Юда (южното царство) по време на царуването на Езекия, но не успява да превземе Ерусалим (4 Царе 18-19; 2 Летописи 32:1-23; Исая 9:1).

612 г. пр. Хр.: Асирия е превзета и нейната столица Ниневия пада, както е пророкувано от Наум. Вавилон става новата открояваща се империя в Средния Изток.

606 г. пр. Хр.: Вавилонският цар Навуходоносор нахлува в Ерусалим и отвежда много юдеи в плен.

597 г. пр. Хр.: Навуходоносор плячкосва Ерусалим и храма и отвежда около 10,000 израилтяни като затворници във Вавилон.

586 г. пр. Хр.: Ерусалим е нападнат отново от Навузардан и храмът е разрушен; той отвежда още повече пленници във Вавилон. Диаспората или разпръсването на Божия народ започва (Второзаконие 28:41, 49, 64; Еремия 25:9, 12; 22:7; 27:6; 43:10; Авакум 1:5-7).

539 г. пр. Хр.: Вавилонската империя е победена от персийците под управлението на цар Кир.

536 г. пр. Хр.: Юдеите се връщат в Ерусалим чрез позволението на цар Кир. Зоровавел води 50,000 юдеи от Вавилон обратно в Ерусалим, за да построят нов храм (2 Летописи 36:22; Исая 44:24-45:4).

520-516 г. пр. Хр.: Храмът е завършен под пророческото служение на Агей и Захария.

175-165 г. пр. Хр.: Сирийският лидер Антиох Епифан взема контрол над Ерусалим. Юдеите получават независимост от своя потискащ управник през 167 г. пр. Хр., достигайки най-високата си точка, като са признати за царство от римския сенат през 139 г. пр. Хр. Израел остава независим в продължение на 100 години, докато пада директно под римско управление през 37 г. пр. Хр.

70 г. сл. Хр.: Рим запалва Ерусалим и храма, както Исус пророкува (Матей 24; Марк 13; Лука 21).

135 г. сл. Хр.: Ерусалим е напълно разрушен от Рим под управлението на Адриан. 580,000 юдеи са убити, а останалите са изгонени и им е забранено да се връщат в града.

1940 г. сл. Хр.: 6 милиона юдеи са убити от нацистите.

1948 г. сл. Хр.: Израел е установен наново като държава.

1967 г. сл. Хр.: Ерусалим е повторно превзет от Израел по време на шестдневната война.

СЪБИТИЯТА ОТ 70 Г.СЛ. ХР. НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА

Събитията от 70 г. сл. Хр. не изпълняват пророчествата за последните времена. Исус пророкува, че Голямата скръб ще бъде най-тежкото време в световната история. То ще надмине всички други времена на криза. Някои се опитват да омаловажат това пророчество, като го свеждат до символизъм или като го виждат като напълно изпълнено през 70 г. сл. Хр. Голямата скръб ще бъде толкова тежка, че Бог я намалява до три години и половина, за да спаси цялата човешка раса от това да бъде физически убита (Матей 24:21-22). Един милион хора умират през 70 г. сл. Хр., а във Втората световна война, 50 милиона. Нито 70 г. сл. Хр., нито Втората световна война се приближават до заплаха за съществуването на човешката раса, както ще бъде през Голямата скръб, и нищо от това не е било най-лошото време в историята. Събитията от 70 г. сл. Хр. несъмнено са предзнаменование на Голямата скръб. Обаче, те не изпълняват много от детайлите, дадени за Голямата скръб в Писанието. Например, Исус каза, че Голямата скръб няма да бъде, докато не видим мерзостта на запустението, което води до безпрецедентен брой убити (Откровение 6:8; 9:15). Детайлите относно мерзостта на запустението в Откровение 13:11-18, включващ говореща статуя, белега на звяра, изцеление на рана в главата, задължително поклонение на антихриста, което е световно, и лъжепророк. Никой от тези детайли не е изпълнен в юдейското въставане срещу Рим (66-70 г. сл. Хр.). В тази криза Ерусалим и вторият храм са разрушени през 70 г. сл. Хр. (Масада пада през 73г. сл. Хр.). После в бунта на Бар Кошба (132-135 г сл. Хр.) юдеите отново въстават срещу Рим , което довежда до това 500,000 юдеи да са убити и 1,000 села унищожени. Израел е отведен в изгнание (диаспората) и Ерусалим е построен наново, като е преименуван на Аелиа Капитолия.  

 

Превод: Емил Енчев
Редакция: Севдалина и Христо Христови0 коментара